Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

 • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
 • Δεξιότητες εφαρμογών
 • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

Πρόγραμμα Σπουδών

1ο Εξάμηνο
Μαθηματικά
 • Γενικά
 • Βιβλιογραφία
 • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
 • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Μαθηματικά
Τύπος Μαθήματος
Μάθημα Κορμού
Περιγραφή

Αριστοποίηση και μαθηματικός Προγραμματισμός: Kuhn-Tacker, Εργαλεία συγκριτικής στατικής: Εnvelope Theorem-Implicit Function Theorem, Συστήματα διαφορικών εξισώσεων και εξισώσεων διαφορών, Δυναμική αριστοποίηση.

Βασικά Βιβλία
 • Abadir & Magnus (2005), Matrix Algebra (Econometric Exercises), Cambridge University Press.
 • de la Fuente (2000), Mathematical Methods and Models for Economists, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Hoy, Livernois, McKenna, Rees & Stengos (2001), Mathematics for Economics, MIT Press.
 • Klein (2002), Mathematical Methods for Economics, Addison-Wesley, 2nd Edition.
 • Simon & Blume (1994), Mathematics for Economists, W. W. Norton & Company.
 • Takayama (1985), Mathematical Economics, Cambridge University Press, Cambridge.
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση

Μετά την έκτη διάλεξη θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις προόδου που αντιστοιχούν στο 20% της τελικής βαθμολογίας. Το υπόλοιπο 80% θα προκύψει από τις τελικές εξετάσεις.

Αρχικά, πραγματοποιείται μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες την Θεωρίας Πινάκων (Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα μήτρας, διαγωνοποίηση μήτρας, αλυσίδες Markov, τετραγωνικές μορφές και οριστικότητα μητρών). Στην συνέχεια περνάμε στην Ανάλυση μελετώντας συναρτήσεις μίας και πολλών μεταβλητών. Επιπλέον, εξετάζουμε την βελτιστοποίηση συναρτήσεων κάτω από (α) ισοτικούς περιορισμούς και (β) ανισοτικούς περιορισμούς (Kuhn-Tucker). Επίσης, αναλύεται η επίλυση διαφορικών εξισώσεων καθώς και γραμμικών συστημάτων διαφορικών εξισώσεων. Τέλος, πραγματοποιείται μια εισαγωγή στη δυναμική βελτιστοποίηση.

Μακροοικονομική Θεωρία Ι
 • Γενικά
 • Βιβλιογραφία
 • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
 • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Μακροοικονομική Θεωρία Ι
Τύπος Μαθήματος
Μάθημα Κορμού
Περιγραφή

Βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής μεγέθυνσης σύμφωνα με τους Kaldorκαι Romer. Το νεοκλασικό υπόδειγμα του Solow. Το νεοκλασικό υπόδειγμα μεμικροθεμελιώσεις: άπειρους (Ramsey-Cass-Koopmans) και πεπερασμένους (Alais-Samuelson-Diamond, Blanchard) χρονικούς ορίζοντες. Θεωρία τωνεπιχειρηματικών κύκλων, Νεοκλασική και Νέο-Κευνσιανή θεώρηση τωνεπιχειρηματικών κύκλων, Στοχαστικά υποδείγματα γενικής ισορροπίας,Πραγματικά και νομισματικά σοκ στην οικονομία.

Βασικά Βιβλία
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση
Μικροοικονομική Θεωρία Ι
 • Γενικά
 • Βιβλιογραφία
 • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
 • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Μικροοικονομική Θεωρία Ι
Τύπος Μαθήματος
Μάθημα Κορμού
Περιγραφή

Θεωρία του καταναλωτή: Προτιμήσεις και ύπαρξη συνάρτησης χρησιμότητας, Ευημερία-Συνάθροιση (Αντιπροσωπευτικός καταναλωτής κριτική), Θεωρίαπαραγωγού: Σύνολο παραγωγής, Μεγιστοποίηση, κέρδους-Ελαχιστοποίησηκόστους, Αντιπροσωπευτικός παραγωγός, Αβεβαιότητα, Εξωτερικές οικονομίες-Δημόσια αγαθά.

Βασικά Βιβλία
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση
Οικονομετρία Ι
 • Γενικά
 • Βιβλιογραφία
 • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
 • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Οικονομετρία Ι
Τύπος Μαθήματος
Μάθημα Κορμού
Περιγραφή

Σκοπός της Οικονομετρίας. Το κλασικό γραμμικό υπόδειγμα παλινδρόμησηςκαι οι βασικές υποθέσεις του, Πολλαπλή παλινδρόμηση με την χρήση τηςγραμμικής άλγεβρας, Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων (OLS), ο εκτιμητήςελαχίστων τετραγώνων, και οι στατιστικές του ιδιότητες, Η μέθοδος τηςΜεγίστης Πιθανοφάνειας. Το θεώρημα των Cramer-Rao, Στοιχεία ΑσυμπτωτικήςΘεωρίας, Έλεγχοι υποθέσεων των παραμέτρων του υποδείγματος με τιςκατανομές t, F, και χ2, Έλεγχοι διαρθρωτικών μεταβολών του υποδείγματος,Παραβιάσεις των στατιστικών υποθέσεων του υποδείγματος παλινδρόμησηςκαι συνέπειες για τις ιδιότητες του εκτιμητή ελαχίστων τετραγώνων, Παράλειψησημαντικών ερμηνευτικών μεταβλητών ή εισαγωγή άσχετων ερμηνευτικώνμεταβλητών, Πολυσυγγραμικότητα. Μη σφαιρικά κατάλοιπα: αυτοσυσχέτισηκαι ετεροσκεδαστικότητα του τυχαίου όρου, Χρήση ψευδομεταβλητών, Συστήματα φαινομενικά ασυσχέτιστων εξισώσεων (SUR), Συστήματα εξισώσεων,ταυτοποίηση και εκτίμηση.

Βασικά Βιβλία
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση
2ο Εξάμηνο

Οικονομική Θεωρία και Πολιτική

Βιομηχανική Οργάνωση
 • Γενικά
 • Βιβλιογραφία
 • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
 • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Βιομηχανική Οργάνωση
Τύπος Μαθήματος
Οικονομική Θεωρία και Πολιτική
Περιγραφή

Μελέτη αγορών ατελούς ανταγωνισμού, Δύναμη αγοράς, Διάκριση τιμών, Διαφοροποίηση—ποιότητα—ποικιλία, Κλασσικά μοντέλα ολιγοπωλίου, Συμπαιγνία, Κάθετη ολοκλήρωση, Αρχές στρατηγικής συμπεριφοράς (στρατηγικά υποκατάστατα-συμπληρωματικά, κλπ.),Πρακτικές στρατηγικής συμπεριφοράς (αποτροπή εισόδου, οριζόντιες συγχωνεύσεις, ανταγωνισμός σε πολλές αγορές ταυτόχρονα, επιβάρυνση κόστους αντιπάλου, κ.ά.), R&D.

Βασικά Βιβλία
 • Tirole, Jean (1988), The Theory of Industrial Organization, MIT Press, Cambridge Mass.
 • Church, Jeffrey and Roger Ware (2000), Industrial Organization, A Strategic Approach, Irwin McGraw Hill.
Άλλες Αναφορές
 • Carlton, D. W., and J. M. Perloff (1994), Industrial Organization (3rd edition), Harper Collins.
 • Rasmusen, E. (1989), Games and Information: An Introduction to Game Theory, Basil Blackwell, Cambridge Mass.
 • Scherer, F.M. and Ross, Industrial market Structure and Economic Performance (3rd edition) Rand McNally & Company, Chicago.
 • Schmalensee, R. and R. D. Willig, eds (1989) Handbook of Industrial Organization, New York: North Holland.
Μέθοδος Εργασίας

Το μάθημα θ’ αποτελεί περισσότερο συζήτηση παρά παρουσίαση της ύλης. Αυτό προϋποθέτει ότι οι φοιτητές θα έχουν κάνει εκ των προτέρων μία πρώτη ανάγνωση της υπό συζήτησιν ύλης.
Θα διανέμονται τακτικά ασκήσεις οι οποίες θα συζητούνται σε ειδικές συναντήσεις εκτός των κανονικών ωρών του μαθήματος (φροντιστήρια) και θ’ αποτελούν μέρος της εξεταστέας ύλης. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν δουλέψει πάνω στις ασκήσεις πριν έρθουν στις συναντήσεις όπου θα πρέπει να προτείνουν μεθόδους λύσης. Κανένα έντυπο με λύσεις δεν θα διανεμηθεί.

Αξιολόγηση
 • Μία πρόοδος (40%)—εκτός ωρών μαθήματος—εβδομάδα της 26ης Μαρτίου
 • Μία τελική εξέταση (50%)
 • Συμμετοχή στο μάθημα και τα φροντιστήρια (10%)

Ι. Εισαγωγή

1. Εισαγωγή στη βιομηχανική οργάνωση.
2. Γενικά κριτήρια ευημερίας
3. Ο τέλειος ανταγωνισμός ως το ιδανικό μέσο ικανοποίησης των κριτηρίων ευημερίας.
4. Η ωφέλεια από τις ανταλλαγές προϊόντων και το πλεόνασμα του καταναλωτή.
5. Τα προβλήματα του τέλειου ανταγωνισμού και η “ισχύς αγοράς”.

ΙΙ. Μονοπώλιο

6. Καθορισμός τιμών και αιτίες αναποτελεσματικότητας.
7. Μονοπώλιο με πλέον του ενός προϊόντα.
8. Διαρκή αγαθά και μονοπωλιακή ισχύς.
9. Επιλογή προϊόντος Ι : Ποιότητα και Διαφήμιση υπό συνθήκες συμμετρικής πληροφόρησης.
10. Επιλογή προϊόντος ΙΙ : Ποιότητα και Διαφήμιση υπό συνθήκες ασύμμετρης πληροφόρησης.
11. Πολιτική διάκρισης μέσω των τιμών.

ΙΙΙ. Ολιγοπώλιο

12. Ανταγωνισμός μέσω των τιμών και ανταγωνισμός μέσω των ποσοτήτων.
13. Δείκτες συγκέντρωσης της αγοράς και η θεωρία “δομή-συμπεριφορά-απόδοση”.
14. Δυναμικός ανταγωνισμός, καρτέλ και μυστικές συμφωνίες.
15. Παρεμπόδιση εισόδου νέων επιχειρήσεων.
16. Κατηγοριοποίηση ανταγωνιστικών στρατηγικών και εφαρμογές της.
17. Διαφοροποίηση του προϊόντος
18. Πληροφόρηση και στρατηγική συμπεριφορά : Reputation, Limit pricing, Predation.

ΙV. Πρακτικές αντιμονοπωλιακής πολιτικής.

19. Οριζόντιες συγχωνεύσεις επιχειρήσεων.
20. Κάθετη ολοκλήρωση και κάθετοι περιορισμοί συμπεριφοράς.
21. Αύξηση του κόστους των ανταγωνιστών.

Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
 • Γενικά
 • Βιβλιογραφία
 • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
 • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Τύπος Μαθήματος
Οικονομική Θεωρία και Πολιτική
Περιγραφή

Γενική ισορροπία: Κουτί Edgeworth, Διαγραμματική ανάλυση, Ισορροπία με ανταλλαγή και παραγωγή, Ύπαρξη και μοναδικότητα με δύο αγορές, Πυρήνας και ανταγωνιστική ισορροπία, Θεμελιώδη θεωρήματα γενικής ισορροπίας, Οικονομικά της πληροφόρησης: Δυσμενής επιλογή (Adverse Selection), Λύσεις στο πρόβλημα δυσμενούς επιλογής: Signaling, Screening, Ηθικός κίνδυνος: Contracts-Principal Agent και Αντιμετώπιση του προβλήματος του ηθικού κινδύνου, Θεωρία κοινωνικής επιλογής και οικονομικά της ευημερίας, Δημοπρασίες και εισαγωγή στη σχεδίαση μηχανισμών (mechanism design).

Βασικά Βιβλία
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση

Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική

Ανάλυση Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου
 • Γενικά
 • Βιβλιογραφία
 • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
 • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Ανάλυση Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου
Καθηγητές
Τύπος Μαθήματος
Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική
Περιγραφή

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των τελευταίων προσεγγίσεων στην ανάλυση των αγορών χρήματοςκαι κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν στην αποτίμηση αξιογράφων σταθερού και μεταβλητού εισοδήματος, στη θεωρία χαρτοφυλακίου, και στις θεωρίες αποτελεσματικών και ετερογενών αγορών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην οικονομική διάσταση των χρηματοοικονομικών ανωμαλιών και των αιτίων της εμφάνισης shocks στην αγορά. Τέλος διερευνείται η σημασία της εισόδου νέας πληροφορίας καθώς και των χαρακτηριστικών των επενδυτικών μηχανισμών στη διαμόρφωση των τιμών.

Βασικά Βιβλία
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση
Διεθνής Χρηματοδότηση
 • Γενικά
 • Βιβλιογραφία
 • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
 • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Διεθνής Χρηματοδότηση
Καθηγητές
Τύπος Μαθήματος
Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική
Περιγραφή

Διεθνείς συνθήκες ισοδυναμιών, εναλλακτικά υποδείγματα προσδιορισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών, νομισματικές κρίσεις, κρατική παρέμβαση στην αγοράξένου συναλλάγματος, συναλλαγματικές διευθετήσεις, προσδιορισμός ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, διεθνείς νομισματικές εξελίξεις.

Βασικά Βιβλία
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση
3ο Εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία

Κατά τη διάρκεια του Γ’ εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να ετοιμάσει ένα προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και να επιλέξει επιβλέποντα καθηγητή με τη σύμφωνη γνώμη του. Ο επιβλέπων καθηγητής μπορεί να είναι: α) μέλος ΔΕΠ των συμμετεχόντων στα Δ.Π.Μ.Σ. τμημάτων ή β) μέλη ΔΕΠ τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή τμήματος άλλου ΑΕΙ που δεν συμμετέχει στα αντίστοιχα Δ.Π.Μ.Σ. και έχει μερική ή εξ’ ολοκλήρου ανάθεση μαθήματος. Σε αυτό θα πρέπει να προσδιορίζεται το θέμα, που θα αναλυθεί, η επιχείρηση ή ο οργανισμός με τον οποίον ενδεχομένως θα γίνει η απαραίτητη συνεργασία, η μεθοδολογία και η βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί. Η αποδοχή της προτάσεως για έρευνα γίνεται με κριτήρια τη συνάφεια του θέματος με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τη συμβολή σε αναμενόμενα οφέλη και στοιχεία πρωτοτυπίας στην προσέγγιση. Η αποδοχή της πρότασης για έρευνα επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Ανάλογα με την εξέλιξη στην εκπόνηση της εργασίας, ο μεταπτυχιακός φοιτητής ενημερώνει τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος παρακολουθεί (τηρώντας ημερολόγιο προόδου), αν τηρούνται οι στόχοι και οι προδιαγραφές της έρευνας.

Με την ολοκλήρωση της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας ο φοιτητής παρουσιάζει τα κύρια σημεία της εργασίας με τα συμπεράσματα. Το όριο των λέξεων για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας είναι 9.000 – 15.000 λέξεις, αλλά δίνεται η δυνατότητα αύξησης των λέξεων σε 20.000 – 25.000, κατά την κρίση του επιβλέποντα, εφόσον πράγματι διακρίνει μεγάλη αναγκαιότητα περαιτέρω ανάλυσης του θέματος.

Για την εξέταση της διπλωματικής εργασίας ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων καθηγητής και δύο (2) άλλα μέλη (εξεταστές) Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α?, Β? ή Γ?, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Η Τριμελής Επιτροπή, στη συνέχεια, υποβάλλει την αξιολόγηση και τη βαθμολογία της εργασίας στη Γραμματεία για έγκριση στην Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.

Μαθήματα Επιλογής
Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
 • Γενικά
 • Βιβλιογραφία
 • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
 • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Καθηγητές
Τύπος Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Περιγραφή

Υποδείγματα ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης: Υπόδειγμα με εξωτερικές οικονομίες του φυσικού κεφαλαίου (Romer), Υπόδειγμα με ανθρώπινο κεφάλαιο (Lucas), Υπόδειγμα γραμμικής τεχνολογίας (Rebello), Υπόδειγμα δημοσίων δαπανών (Barro), Υποδείγματα έρευνας και ανάπτυξης (Romer, Jones), Κυρτά υποδείγματα ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης, κ.ά. Θεωρίες ανεργίας (Efficiency Wage and Search and Matching Υποδείγματα).

Βασικά Βιβλία
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση
Οικονομετρία II
 • Γενικά
 • Βιβλιογραφία
 • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
 • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Οικονομετρία II
Τύπος Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Περιγραφή

Ανάλυση χρονολογικών σειρών (υποδείγματα ARIMA) και χρήση για προβλέψεις, Η προσέγγιση των Box and Jenkins. Εναλλακτικά υποδείγματα VAR, Αιτιώδης σχέση κατά Granger και εξωγένεια, Η έννοια της μοναδιαίας ρίζας και της ολοκλήρωσης, Έλεγχοιγια μοναδιαία ρίζα με την χρήση στοιχείων χρονολογικών σειρών και στοιχείων panel, Έλεγχοι για μοναδιαία ρίζα κάτω από διαρθρωτικές μεταβολές στις χρονολογικές σειρές. Συνολοκλήρωση και το υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος, Έλεγχοι συνολοκλήρωσης και έλεγχοι μακροχρόνιων προβλέψεων θεωριών στα πλαίσια του συνολοκληρωμένου VAR. Η αναπαράσταση κινητού μέσου ενός συνολοκληρωμένου VAR. Ταυτοποίηση υποδειγμάτων VAR: μόνιμες και προσωρινές διαταράξεις Θέματα μη γραμμικών χρονολογικών σειρών (Μη γραμμική συνολοκλήρωση, μη γραμμικά υπoδείγματα διόρθωσης σφάλματος, αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα με thresholds), Η γενικευμένημέθοδος των ροπών (GMM), Θέματα υποδειγμάτων συνδυασμού διαστρωματικών στοιχείων και χρονολογικών σειρών (υποδείγματα σταθερών και τυχαίων επιδράσεων).

Βασικά Βιβλία
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση
Οικονομικά του Περιβάλλοντος
 • Γενικά
 • Βιβλιογραφία
 • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
 • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Οικονομικά του Περιβάλλοντος
Τύπος Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Περιγραφή

Οικονομία και φύση, Εξωτερικές οικονομίες, Οικονομική της προστασίας του περιβάλλοντος (φόροι, επιδοτήσεις, πρότυπα), Μεταβιβάσιμες άδειες, Παίγνια ασύμμετρης πληροφόρησης, Η Τραγωδία των κοινών (Tragedy of the Commons), Άριστη χρήση μη-ανανεώσιμων πόρων (Ενεργειακοί πόροι, μεταλλεύματα), Άριστη χρήση ανανεώσιμων πόρων (αλιευτικά πεδία), Διατηρήσιμη ανάπτυξη
(Δε διδάχθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023)

Βασικά Βιβλία

Xepapadeas Anastasios, (1997) Advanced Principles of Environmental Policy, Edward Elgar, Cheltenham, UK.

Άλλες Αναφορές

Εγχειρίδια σε εισαγωγικό και ενδιάμεσο επίπεδο:

Εγχειρίδια στην Ελληνική:

Οικολογία και οικονομία, Κώττης, Γεώργιος Χ., Εκδόσεις Παπαζήσης, (1994), Αθήνα.

 • Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι: Οικονομική Θεωρία και Πολιτική, Τόμος Α’, (2001), Ανδριάνα Βλάχου, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
 • Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων, Tom Tietenberg, Τέταρτη Έκδοση, (1996), Τόμοι Α & Β, Εκδόσεις, Gutenberg.
 • Εγχειρίδια και συλλογικοί τόμοι στην Αγγλική:
 • Baumol W.J. and Oates W.E. (1988). The Theory of Environmental Policy, Second Edition, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Callan, S. J. and J. M. Thomas (1996). Environmental Economics and Management: Theory, Policy and Applications. Irwin: Chicago.
 • Dorfman, R. and N. Dorfman, Eds. (1993). Economics of the Environment: Selected Readings. New York, Norton.
 • Field, B. C. and Olewiler N.D. (1994). Environmental Economics: First Canadian Edition., McGraw Hill, Toronto.
 • Kahn James R. (1998). The Economic Approach to Environmental and Natural Resources, Second Edition, The Dryden Press, Toronto.
 • Lesser, J. A., D. E. Dodds, and R. Zerbe, Jr. (1997). Environmental Economics and Policy. Addison-Wesley.
 • Pearce, D. W. and R. K. Turner (1990). Economics of Natural Resources and the Environment. New York, Harvester Wheatsheaf.
 • Petrakis E., E. Sartzetakis and A.Xepapadeas, Eds., 2000, Environmental Regulation and Market Structure, Edward Elgar Publ.: Glos, UK
 • Tietenberg, Environmental Economics and Policy (1994)

Ένα εγχειρίδιο με μεγαλύτερη έμφαση στην οικολογία:

 • Costanza R., J. Cumberland, H. Daly, R. Goodland and R. Norgaard (1997). An Introduction to Ecological Economics, St. Lucie Press, Boca Raton, Florida.
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση

Η βαθμολογία του μαθήματος θα βασιστεί σε μία πρόοδο, μία εργασία (υπό συζήτηση) και την τελική εξέταση. Η πρόοδος θα ακολουθήσει την ολοκλήρωση της ενότητας V της ύλης του μαθήματος. Η εργασία θα παραδοθεί πριν από το την τελική εξέταση του μαθήματος.
Επιμερισμός βαθμολογίας:

 • Πρόοδος: 30% 35%
 • Εργασία: 30% 0%
 • Τελική εξέταση: 40% 65%

(Μερικά από τα άρθρα που θα χρησιμοποιήσουμε μπορείτε να τα βρείτε στην σελίδα http://macedonia.uom.gr/~esartz/teaching/gpemain.html)

ΕΝΟΤΗΤΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σημειώσεις Επισκόπηση του μαθήματος, Οικονομική δραστηριότητα και φυσικό περιβάλλον, Προσδιορισμός του προβλήματος, Αγορές και αποτελεσματικότητα, Επανεξέταση του διαγράμματος κυκλικής ροής, Κριτήρια αξιολόγησης επιλογών κατανομής πόρων, Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης
1. Arrow et. al. (2004) “Are we consuming too much?” Journal of Economic Perspectives, Volume 18, pp. 147–172
2. Solow, R.M. (1993) “Sustainability: An Economist’s Perspective” in R. Dorfman and N. Dorfman (eds), Economics of the Environment, pp. 179-187.
3. Hardin, G.(1968) “The tragedy of commons” Science, Vol. 162, pp. 1243-48.
4. A. Παπανδρέου and E. Σαρτζετάκης (2002) “Βιώσιμη Ανάπτυξη: Οικονομική Επιστήμη και Διεθνές Θεσμικό Πλαίσιο», Αγορά Χωρίς Σύνορα, Τόμος 8 (2), σελίδες 103-117.
5. Ορισμοί βιώσιμης ανάπτυξης [http://www.srl.gatech.edu/education/ME4804/definitions.html]
6. Portney, Paul R. “Environmental Problems and Policy: 2000-2050” Journal of Economic Perspectives 14 (Winter 2000): 199-206.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙI. ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Xepap κεφ. 2
Σελ. 4-10 Οικονομική αποτελεσματικότητα και περιβάλλον, Το βασικό υπόδειγμα, Εύρεση αποτελεσματικού (κοινωνικά άριστου) επίπεδου ρύπων

1. Σημειώσεις “Κριτήρια κατανομής πόρων”
2. Σημειώσεις “Οικονομική Αποτελεσματικότητα και Περιβάλλον”

ΕΝΟΤΗΤΑ IIΙ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ι
Xepap κεφ. 2
Σελ. 11-26 Πολιτική Εντολών και Ελέγχου, Περιβαλλοντικοί φόροι, Επιδοτήσεις, Μεταβιβάσιμες άδειες εκπομπών, Εφαρμογές οικονομικών εργαλείων περιβαλλοντικής πολιτικής

1. Σημειώσεις
2. Tom Tietenberg (2003) «The tradable-permits approach to protecting the commons: Lessons for climate change” Oxford Review Of Economic Policy, Vol. 19, No. 3, pp.400-419
3. Government of Canada, (2003) Economic Instruments for Environmental Protection and Conservation: Lessons for Canada
4. ΟΔΗΓΙΑ 2003/87/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Οκτωβρίου 2003
5. Ευτύχιος Σαρτζετάκης (2003) «Εφαρμογή Μεταβιβάσιμων Αδειών Εκπομπών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (Σημειώσεις)
6. Βιβλιογραφία σε Μεταβιβάσιμες Άδειες Εκπομπών

ΕΝΟΤΗΤΑ IV. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΙ
Xepap κεφ. 2
Σελ. 69-70 Liability, Double-Dividend Hypothesis, Συστήματα επιστροφών (Deposit-Refund systems), Εθελοντικές συμφωνίες, Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, Οικοσήμανση, Περιβαλλοντική πληροφορία

1. Goulder L.G. (1995), “Environmental taxation and the double dividend: A reader’s guide.” International Tax and Public Finance, 2, 157-183.
2. Ronnie Schöb, (2003) “The double dividend hypothesis of environmental taxes: a survey” CESIFO working paper no. 946, Category 1: public finance, May 2003
3. Delmas, Magali. & Ann. Terlaak. 2001. A framework for analyzing Environmental Voluntary Agreements. California Management Review, 43(3): 44-63.
4. Mazurek J. (1999), “Voluntary Agreements in the United States: An Initial Survey”, CAVA Working Paper No 98 / 11 / 1.
5. Boyd J., J. Mazurek, A. Krupnick and A. Blackman (1999) „The competitive implications of facility-specific environmental agreements: the Intel Corporation and Project XL”, in Environmental Regulation and Market Structure, eds E. Petrakis, E. Sartzetakis, A. Xepapadeas, Edward Elgar, Cheltenham, UK.
6. Environmental Protection Agency, Project XL
7. Βιβλιογραφία σε Εθελοντικές Συμφωνίες και Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
8. Σημειώσεις “Πολιτικές Πληροφόρησης”
9. Tietenberg T. and David Wheeler (1998) “Empowering The Community: Information Strategies For Pollution Control”, presented at Frontiers of Environmental Economics Conference, Airlie House, Virginia, October 23-25, 1998

ΕΝΟΤΗΤΑ V. ΛΥΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Xepap κεφ. 2
Σελ. 27-38 Εξωτερικότητες στην παραγωγή, Το Θεώρημα του Κόουζ, Τα προβλήματα σχετικά με την λύση των διαπραγματεύσεων, Η σημασία του προσδιορισμού των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας

1. Coase R. (1960) “The problem of social cost” The Journal of Law and Economics, Vol. pp.
2. Chari V. V. and Larry E. Jones (2000) “A reconsideration of the problem of social cost: Free riders and monopolists” Economic Journal, Vol. 16, pp. 1–22

ΕΝΟΤΗΤΑ VΙ. ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Xepap κεφ. 2
Σελ. 38-51 Αβεβαιότητα ως προς την ωφέλεια, Αβεβαιότητα ως προς την ζημιά, Επιλογή πολιτικών, Non-convexities

ΕΝΟΤΗΤΑ VΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Xepap κεφ. 2
Σελ. 63-68 Αποτελεσματικότητα, Στατική και δυναμική αποδοτικότητα, Ελαστικότητα, Επίβλεψη και επιβολή, Δικαιοσύνη και ισότητα, Αποδοχή

ΕΝΟΤΗΤΑ VΙΙΙ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΑΓΟΡΑΣ Ι
Xepap κεφ. 5
Σελ. 170-183 Περιβαλλοντικοί φόροι στην περίπτωση μονοπωλίου και ολιγοπωλίου

1. Barnett A.H. (1980) “The Pigouvian tax rule under monopoly”, American Economic Review, Vol. 70, pp. 1037-41.
2. Katsoulakos Y. and A. Xepapadeas (1995), “Environmental Policy under oligopoly with endogenous market structure”, Scandinavian Journal of Economics, Vol. 97, pp. 411-20.
3. Misiolek, S.W. (1998), “Pollution control through price incentives: The role of rent seeking costs in monopoly markets”, Journal of Environmental Economics and Management, Vol. 15, pp. 1-8

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΧ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΙ
Xepap κεφ. 5
Σελ. 183-193 Μεταβιβάσιμες άδειες εκπομπών στην περίπτωση μονοπωλίου και ολιγοπωλίου

1. Hahn, R.W. (1989), “Market power ad transferable property rights” Quarterly Journal of Economics, Vol. 99, 753-65.
2. Misiolek,W. S. and H.W. Elder (1987), ‘Exclusionary Manipulation of Markets for Pollution Rights’, Journal of Environmental Economics and Management 16, 156–166.
3. von de Fehr, N.-H. M. (1993), ‘Tradeable Emission Rights and Strategic Interaction’, Environmental and Resource Economics, 3, 129–151
4. Sartzetakis E.S. (2004) “On the efficiency of Competitive Markets for Emission Permits», Environmental and Resource Economics, Vol. 27, No 1, pp ……
5. Sartzetakis E.S. (1997) “Raising Rivals Cost Strategies via Emission Permits Markets”, Review of Industrial Organization, Vol. 12, pp. 751-765.
6. Sartzetakis E.S. and D. McFetridge (1999) “Emissions permits trading and market structure”, in Environmental Regulation and Market Structure, eds E. Petrakis, E. Sartzetakis, A. Xepapadeas, Edward Elgar, Cheltenham, UK.

ΕΝΟΤΗΤΑ Χ. ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ι
Xepap κεφ. 6
Σελ. 194-214 Παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, Διεθνείς περιβαλλοντικές συμφωνίες, Βασικές προσεγγίσεις της σύναψης σταθερών ομάδων

1. Barrett S. (2001) “International cooperation for sale”, European Economic Review Vol. 45 (2001) pp. 1835-1850
2. Carraro, C. and Siniscalco, D. (1993), “Strategies for the international protection of the environment.” Journal of Public Economics, 52, 309-328.
3. Chander, P. and Tulkens, H. (1995), “A Core-Theoretic Solution for the Design of Cooperative Agreements on Transfrontier Pollution» International Tax and Public Finance, 2, 279-93.
4. Finus, M. (2000), “Game theory and International environmental co-operation: A survey with an application to the Kyoto-Protocol.” working paper, FEEM, Nota di Lavoro 86.2000

ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙ. ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΙ
Xepap κεφ. 6
Σελ. 228-230 Τρόποι διεύρυνσης της συμμετοχής σε περιβαλλοντικές συμφωνίες, Χρήση εργαλείων περιβαλλοντικής πολιτικής σε διεθνές επίπεδο

1. Barrett, S. (1994), “Self-enforcing international environmental agreements.” Oxford Economic Papers, 46, 878-894.
2. Diamantoudi, E. and Sartzetakis E., (2002), “Stable International Environmental Agreements – An Analytical Approach”, Journal of Public Economic Theory,
3. Hoel, M. and Schneider, K. (1997), “Incentives to participate in an international environmental agreement.” Environmental and Resource Economics, 9,153-170