Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

 • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
 • Δεξιότητες εφαρμογών
 • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

Πρόγραμμα Σπουδών

1ο Εξάμηνο
Μαθηματικά
 • Γενικά
 • Βιβλιογραφία
 • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
 • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Μαθηματικά
Τύπος Μαθήματος
Μάθημα Κορμού
Περιγραφή

Αριστοποίηση και μαθηματικός Προγραμματισμός: Kuhn-Tacker, Εργαλεία συγκριτικής στατικής: Εnvelope Theorem-Implicit Function Theorem, Συστήματα διαφορικών εξισώσεων και εξισώσεων διαφορών, Δυναμική αριστοποίηση.

Βασικά Βιβλία
 • Abadir & Magnus (2005), Matrix Algebra (Econometric Exercises), Cambridge University Press.
 • de la Fuente (2000), Mathematical Methods and Models for Economists, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Hoy, Livernois, McKenna, Rees & Stengos (2001), Mathematics for Economics, MIT Press.
 • Klein (2002), Mathematical Methods for Economics, Addison-Wesley, 2nd Edition.
 • Simon & Blume (1994), Mathematics for Economists, W. W. Norton & Company.
 • Takayama (1985), Mathematical Economics, Cambridge University Press, Cambridge.
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση

Μετά την έκτη διάλεξη θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις προόδου που αντιστοιχούν στο 20% της τελικής βαθμολογίας. Το υπόλοιπο 80% θα προκύψει από τις τελικές εξετάσεις.

Αρχικά, πραγματοποιείται μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες την Θεωρίας Πινάκων (Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα μήτρας, διαγωνοποίηση μήτρας, αλυσίδες Markov, τετραγωνικές μορφές και οριστικότητα μητρών). Στην συνέχεια περνάμε στην Ανάλυση μελετώντας συναρτήσεις μίας και πολλών μεταβλητών. Επιπλέον, εξετάζουμε την βελτιστοποίηση συναρτήσεων κάτω από (α) ισοτικούς περιορισμούς και (β) ανισοτικούς περιορισμούς (Kuhn-Tucker). Επίσης, αναλύεται η επίλυση διαφορικών εξισώσεων καθώς και γραμμικών συστημάτων διαφορικών εξισώσεων. Τέλος, πραγματοποιείται μια εισαγωγή στη δυναμική βελτιστοποίηση.

Μακροοικονομική Θεωρία Ι
 • Γενικά
 • Βιβλιογραφία
 • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
 • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Μακροοικονομική Θεωρία Ι
Τύπος Μαθήματος
Μάθημα Κορμού
Περιγραφή

Βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής μεγέθυνσης σύμφωνα με τους Kaldorκαι Romer. Το νεοκλασικό υπόδειγμα του Solow. Το νεοκλασικό υπόδειγμα μεμικροθεμελιώσεις: άπειρους (Ramsey-Cass-Koopmans) και πεπερασμένους (Alais-Samuelson-Diamond, Blanchard) χρονικούς ορίζοντες. Θεωρία τωνεπιχειρηματικών κύκλων, Νεοκλασική και Νέο-Κευνσιανή θεώρηση τωνεπιχειρηματικών κύκλων, Στοχαστικά υποδείγματα γενικής ισορροπίας,Πραγματικά και νομισματικά σοκ στην οικονομία.

Βασικά Βιβλία
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση
Μικροοικονομική Θεωρία Ι
 • Γενικά
 • Βιβλιογραφία
 • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
 • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Μικροοικονομική Θεωρία Ι
Τύπος Μαθήματος
Μάθημα Κορμού
Περιγραφή

Θεωρία του καταναλωτή: Προτιμήσεις και ύπαρξη συνάρτησης χρησιμότητας, Ευημερία-Συνάθροιση (Αντιπροσωπευτικός καταναλωτής κριτική), Θεωρίαπαραγωγού: Σύνολο παραγωγής, Μεγιστοποίηση, κέρδους-Ελαχιστοποίησηκόστους, Αντιπροσωπευτικός παραγωγός, Αβεβαιότητα, Εξωτερικές οικονομίες-Δημόσια αγαθά.

Βασικά Βιβλία
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση
Οικονομετρία Ι
 • Γενικά
 • Βιβλιογραφία
 • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
 • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Οικονομετρία Ι
Τύπος Μαθήματος
Μάθημα Κορμού
Περιγραφή

Σκοπός της Οικονομετρίας. Το κλασικό γραμμικό υπόδειγμα παλινδρόμησηςκαι οι βασικές υποθέσεις του, Πολλαπλή παλινδρόμηση με την χρήση τηςγραμμικής άλγεβρας, Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων (OLS), ο εκτιμητήςελαχίστων τετραγώνων, και οι στατιστικές του ιδιότητες, Η μέθοδος τηςΜεγίστης Πιθανοφάνειας. Το θεώρημα των Cramer-Rao, Στοιχεία ΑσυμπτωτικήςΘεωρίας, Έλεγχοι υποθέσεων των παραμέτρων του υποδείγματος με τιςκατανομές t, F, και χ2, Έλεγχοι διαρθρωτικών μεταβολών του υποδείγματος,Παραβιάσεις των στατιστικών υποθέσεων του υποδείγματος παλινδρόμησηςκαι συνέπειες για τις ιδιότητες του εκτιμητή ελαχίστων τετραγώνων, Παράλειψησημαντικών ερμηνευτικών μεταβλητών ή εισαγωγή άσχετων ερμηνευτικώνμεταβλητών, Πολυσυγγραμικότητα. Μη σφαιρικά κατάλοιπα: αυτοσυσχέτισηκαι ετεροσκεδαστικότητα του τυχαίου όρου, Χρήση ψευδομεταβλητών, Συστήματα φαινομενικά ασυσχέτιστων εξισώσεων (SUR), Συστήματα εξισώσεων,ταυτοποίηση και εκτίμηση.

Βασικά Βιβλία
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση
2ο Εξάμηνο

Οικονομική Θεωρία και Πολιτική

Βιομηχανική Οργάνωση
 • Γενικά
 • Βιβλιογραφία
 • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
 • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Βιομηχανική Οργάνωση
Τύπος Μαθήματος
Οικονομική Θεωρία και Πολιτική
Περιγραφή

Μελέτη αγορών ατελούς ανταγωνισμού, Δύναμη αγοράς, Διάκριση τιμών, Διαφοροποίηση—ποιότητα—ποικιλία, Κλασσικά μοντέλα ολιγοπωλίου, Συμπαιγνία, Κάθετη ολοκλήρωση, Αρχές στρατηγικής συμπεριφοράς (στρατηγικά υποκατάστατα-συμπληρωματικά, κλπ.),Πρακτικές στρατηγικής συμπεριφοράς (αποτροπή εισόδου, οριζόντιες συγχωνεύσεις, ανταγωνισμός σε πολλές αγορές ταυτόχρονα, επιβάρυνση κόστους αντιπάλου, κ.ά.), R&D.

Βασικά Βιβλία
 • Tirole, Jean (1988), The Theory of Industrial Organization, MIT Press, Cambridge Mass.
 • Church, Jeffrey and Roger Ware (2000), Industrial Organization, A Strategic Approach, Irwin McGraw Hill.
Άλλες Αναφορές
 • Carlton, D. W., and J. M. Perloff (1994), Industrial Organization (3rd edition), Harper Collins.
 • Rasmusen, E. (1989), Games and Information: An Introduction to Game Theory, Basil Blackwell, Cambridge Mass.
 • Scherer, F.M. and Ross, Industrial market Structure and Economic Performance (3rd edition) Rand McNally & Company, Chicago.
 • Schmalensee, R. and R. D. Willig, eds (1989) Handbook of Industrial Organization, New York: North Holland.
Μέθοδος Εργασίας

Το μάθημα θ’ αποτελεί περισσότερο συζήτηση παρά παρουσίαση της ύλης. Αυτό προϋποθέτει ότι οι φοιτητές θα έχουν κάνει εκ των προτέρων μία πρώτη ανάγνωση της υπό συζήτησιν ύλης.
Θα διανέμονται τακτικά ασκήσεις οι οποίες θα συζητούνται σε ειδικές συναντήσεις εκτός των κανονικών ωρών του μαθήματος (φροντιστήρια) και θ’ αποτελούν μέρος της εξεταστέας ύλης. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν δουλέψει πάνω στις ασκήσεις πριν έρθουν στις συναντήσεις όπου θα πρέπει να προτείνουν μεθόδους λύσης. Κανένα έντυπο με λύσεις δεν θα διανεμηθεί.

Αξιολόγηση
 • Μία πρόοδος (40%)—εκτός ωρών μαθήματος—εβδομάδα της 26ης Μαρτίου
 • Μία τελική εξέταση (50%)
 • Συμμετοχή στο μάθημα και τα φροντιστήρια (10%)

Ι. Εισαγωγή

1. Εισαγωγή στη βιομηχανική οργάνωση.
2. Γενικά κριτήρια ευημερίας
3. Ο τέλειος ανταγωνισμός ως το ιδανικό μέσο ικανοποίησης των κριτηρίων ευημερίας.
4. Η ωφέλεια από τις ανταλλαγές προϊόντων και το πλεόνασμα του καταναλωτή.
5. Τα προβλήματα του τέλειου ανταγωνισμού και η “ισχύς αγοράς”.

ΙΙ. Μονοπώλιο

6. Καθορισμός τιμών και αιτίες αναποτελεσματικότητας.
7. Μονοπώλιο με πλέον του ενός προϊόντα.
8. Διαρκή αγαθά και μονοπωλιακή ισχύς.
9. Επιλογή προϊόντος Ι : Ποιότητα και Διαφήμιση υπό συνθήκες συμμετρικής πληροφόρησης.
10. Επιλογή προϊόντος ΙΙ : Ποιότητα και Διαφήμιση υπό συνθήκες ασύμμετρης πληροφόρησης.
11. Πολιτική διάκρισης μέσω των τιμών.

ΙΙΙ. Ολιγοπώλιο

12. Ανταγωνισμός μέσω των τιμών και ανταγωνισμός μέσω των ποσοτήτων.
13. Δείκτες συγκέντρωσης της αγοράς και η θεωρία “δομή-συμπεριφορά-απόδοση”.
14. Δυναμικός ανταγωνισμός, καρτέλ και μυστικές συμφωνίες.
15. Παρεμπόδιση εισόδου νέων επιχειρήσεων.
16. Κατηγοριοποίηση ανταγωνιστικών στρατηγικών και εφαρμογές της.
17. Διαφοροποίηση του προϊόντος
18. Πληροφόρηση και στρατηγική συμπεριφορά : Reputation, Limit pricing, Predation.

ΙV. Πρακτικές αντιμονοπωλιακής πολιτικής.

19. Οριζόντιες συγχωνεύσεις επιχειρήσεων.
20. Κάθετη ολοκλήρωση και κάθετοι περιορισμοί συμπεριφοράς.
21. Αύξηση του κόστους των ανταγωνιστών.

Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
 • Γενικά
 • Βιβλιογραφία
 • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
 • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Τύπος Μαθήματος
Οικονομική Θεωρία και Πολιτική
Περιγραφή

Γενική ισορροπία: Κουτί Edgeworth, Διαγραμματική ανάλυση, Ισορροπία μεανταλλαγή και παραγωγή, Ύπαρξη καιμοναδικότητα με δύο αγορές, Πυρήνας και ανταγωνιστική ισορροπία, Θεμελιώδηθεωρήματα γενικής ισορροπίας, Οικονομικάτης πληροφόρησης: Δυσμενής επιλογή (Adverse Selection), Λύσεις στο πρόβλημαδυσμενούς επιλογής: Signaling, Screening, Ηθικός κίνδυνος: Contracts-Principal Agent και Αντιμετώπιση του προβλήματοςτου ηθικού κινδύνου, Θεωρία κοινωνικής επιλογής και οικονομικά της ευημερίας, Δημοπρασίες και εισαγωγή στη σχεδίαση μηχανισμών (mechanism design).

Βασικά Βιβλία
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση

Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική

Ανάλυση Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου
 • Γενικά
 • Βιβλιογραφία
 • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
 • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Ανάλυση Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου
Καθηγητές
Τύπος Μαθήματος
Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική
Περιγραφή

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των τελευταίων προσεγγίσεων στην ανάλυση των αγορών χρήματοςκαι κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν στην αποτίμηση αξιογράφων σταθερού και μεταβλητού εισοδήματος, στη θεωρία χαρτοφυλακίου, και στις θεωρίες αποτελεσματικών και ετερογενών αγορών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην οικονομική διάσταση των χρηματοοικονομικών ανωμαλιών και των αιτίων της εμφάνισης shocks στην αγορά. Τέλος διερευνείται η σημασία της εισόδου νέας πληροφορίας καθώς και των χαρακτηριστικών των επενδυτικών μηχανισμών στη διαμόρφωση των τιμών.

Βασικά Βιβλία
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση
Διεθνής Χρηματοδότηση
 • Γενικά
 • Βιβλιογραφία
 • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
 • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Διεθνής Χρηματοδότηση
Τύπος Μαθήματος
Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική
Περιγραφή

Διεθνείς συνθήκες ισοδυναμιών, εναλλακτικά υποδείγματα προσδιορισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών, νομισματικές κρίσεις, κρατική παρέμβαση στην αγοράξένου συναλλάγματος, συναλλαγματικές διευθετήσεις, προσδιορισμός ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, διεθνείς νομισματικές εξελίξεις.

Βασικά Βιβλία
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση
3ο Εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία

Κατά τη διάρκεια του Γ’ εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να ετοιμάσει ένα προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και να επιλέξει επιβλέποντα καθηγητή με τη σύμφωνη γνώμη του. Ο επιβλέπων καθηγητής μπορεί να είναι: α) μέλος ΔΕΠ των συμμετεχόντων στα Δ.Π.Μ.Σ. τμημάτων ή β) μέλη ΔΕΠ τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή τμήματος άλλου ΑΕΙ που δεν συμμετέχει στα αντίστοιχα Δ.Π.Μ.Σ. και έχει μερική ή εξ’ ολοκλήρου ανάθεση μαθήματος. Σε αυτό θα πρέπει να προσδιορίζεται το θέμα, που θα αναλυθεί, η επιχείρηση ή ο οργανισμός με τον οποίον ενδεχομένως θα γίνει η απαραίτητη συνεργασία, η μεθοδολογία και η βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί. Η αποδοχή της προτάσεως για έρευνα γίνεται με κριτήρια τη συνάφεια του θέματος με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τη συμβολή σε αναμενόμενα οφέλη και στοιχεία πρωτοτυπίας στην προσέγγιση. Η αποδοχή της πρότασης για έρευνα επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Ανάλογα με την εξέλιξη στην εκπόνηση της εργασίας, ο μεταπτυχιακός φοιτητής ενημερώνει τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος παρακολουθεί (τηρώντας ημερολόγιο προόδου), αν τηρούνται οι στόχοι και οι προδιαγραφές της έρευνας.

Με την ολοκλήρωση της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας ο φοιτητής παρουσιάζει τα κύρια σημεία της εργασίας με τα συμπεράσματα. Το όριο των λέξεων για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας είναι 9.000 – 15.000 λέξεις, αλλά δίνεται η δυνατότητα αύξησης των λέξεων σε 20.000 – 25.000, κατά την κρίση του επιβλέποντα, εφόσον πράγματι διακρίνει μεγάλη αναγκαιότητα περαιτέρω ανάλυσης του θέματος.

Για την εξέταση της διπλωματικής εργασίας ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων καθηγητής και δύο (2) άλλα μέλη (εξεταστές) Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α?, Β? ή Γ?, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Η Τριμελής Επιτροπή, στη συνέχεια, υποβάλλει την αξιολόγηση και τη βαθμολογία της εργασίας στη Γραμματεία για έγκριση στην Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.

Μαθήματα Επιλογής
Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου
 • Γενικά
 • Βιβλιογραφία
 • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
 • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου
Τύπος Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Περιγραφή

Αίτια και αποτελέσματα του διεθνούς εμπορίου : το κλασσικό και το νεοκλασικό μοντέλο, Εμπορική πολιτική υπό καθεστώς πλήρους ανταγωνισμού. Διεθνές εμπόριο με ατελήανταγωνισμό, Εμπορική πολιτική υπό καθεστώς ατελούς ανταγωνισμού, Εμπόριο καισυναλλαγματικές ισοτιμίες, Πολυεθνικές εταιρίες, Οικονομική Ολοκλήρωση, Μεγέθυνση και διεθνές εμπόριο.

Βασικά Βιβλία
 • Bowen, Harry, P., Abraham Hollander and Jean-Marie Viaene (BHV), 1998. Applied International Trade Analysis. The University of Michigan Press (Ann Arbor)
Άλλες Αναφορές
 • Anderson, J. 1988. The Relative Inefficiency of Quotas. MIT Press.
 • Bagwell, K. et R. Staiger, 2003. The Economics of the World Trading System, MIT Press.
 • Bhagwati, J.N., A. Panagariya et T. N. Srinivasan, 1998. Lectures on International Trade 2nd ed. MIT Press.
 • Chacholiades, Miltiades, 1990. International Economics. McGraw-Hill.
 • Dixit, A. et V. Norman, 1980. Theory of International Trade: A Dual General Equilibrium Approach. Cambridge University Press.
 • Grossman G.M. et K. Rogoff, 1995. Handbook of International Economics vol. 3. North Holland.
 • Helpman, H. et P.R. Krugman, 1986. Market Structure and Foreign Trade. MIT Press
 • Jones R.W. et P. Kenen (eds), 1984. Handbook of International Economics vol. 1. North Holland.
 • Layard, P., R., G., and A. A. Walters (LW) 1978. Microeconomic Theory. McGraw-Hill.
Μέθοδος Εργασίας

Το μάθημα θα αποτελεί περισσότερο συζήτηση παρά της ύλης παρά παρουσίασή της. Αυτό προϋποθέτει ότι οι φοιτητές θα έχουν κάνει εκ των προτέρων μία πρώτη ανάγνωση της υπό συζήτησιν ύλης.

Αξιολόγηση
 • Μία πρόοδος (45%)
 • Μία τελική εξέταση (55%)

Ι. Εισαγωγή

1. Εισαγωγή στο διεθνές εμπόριο. BHV Ch 1, 2.
2. Γενικά κριτήρια ευημερίας. LW Ch 1.
3. Σύντομη επανάληψη της γενικής ισορροπίας. LW Ch2.

ΙΙ. Διεθνές εμπόριο και εμπορική πολιτική υπό καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού 

4. Το υπόδειγμα του Ρικάρντο. BHV Ch 3.
5. Το υπόδειγμα των Χέκτσερ-Ολίν-Σάμουελσον (Heckscher-Ohlin-Samuelson ή HOM ή Factor Abundance Model). BHV Ch 4, LW Ch 4 .
6. Εμπορική πολιτική Ι : Τέλειος ανταγωνισμός. BHV Ch 5.
7. Προσαρμογές και προεκτάσεις του υποδείγματος HOM. BHV Ch 6.

ΙΙΙ. Διεθνές εμπόριο και εμπορική πολιτική υπό καθεστώς ατελούς ανταγωνισμού.

8. Διεθνές εμπόριο και ατελής ανταγωνισμός. BHV Ch 9.
9. Εμπορική πολιτική ΙΙ : Ατελής ανταγωνισμός. BHV Ch 10.
10. Πολυεθνική παραγωγή και πολυεθνικές εταιρείες. BHV Ch 11.

ΙV. Ειδικά θέματα διεθνούς εμπορίου.

11. Οικονομική ενοποίηση. BHV Ch 12.
12. Τιμή συναλάγματος και διεθνές εμπόριο. BHV Ch 13.
13. Οικονομική μεγέθυνση και διεθνές εμπόριο. BHV Ch 14.

Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
 • Γενικά
 • Βιβλιογραφία
 • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
 • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Καθηγητές
Τύπος Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Περιγραφή

Υποδείγματα ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης: Υπόδειγμα με εξωτερικές οικονομίες του φυσικού κεφαλαίου (Romer), Υπόδειγμα με ανθρώπινο κεφάλαιο (Lucas), Υπόδειγμα γραμμικής τεχνολογίας (Rebello), Υπόδειγμα δημοσίων δαπανών (Barro), Υποδείγματα έρευνας και ανάπτυξης (Romer, Jones), Κυρτά υποδείγματα ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης, κ.ά. Θεωρίες ανεργίας (EfficiencyWageandSearchandMatching Υποδείγματα).

Βασικά Βιβλία
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση
Οικονομετρία II
 • Γενικά
 • Βιβλιογραφία
 • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
 • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Οικονομετρία II
Τύπος Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Περιγραφή

Ανάλυση χρονολογικών σειρών (υποδείγματα ARIMA) και χρήση για προβλέψεις, Η προσέγγιση των Box and Jenkins. Εναλλακτικά υποδείγματα VAR, Αιτιώδης σχέση κατά Granger και εξωγένεια, Η έννοια της μοναδιαίας ρίζας και της ολοκλήρωσης, Έλεγχοιγια μοναδιαία ρίζα με την χρήση στοιχείων χρονολογικών σειρών και στοιχείων panel, Έλεγχοι για μοναδιαία ρίζα κάτω από διαρθρωτικές μεταβολές στις χρονολογικές σειρές. Συνολοκλήρωση και το υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος, Έλεγχοι συνολοκλήρωσης και έλεγχοι μακροχρόνιων προβλέψεων θεωριών στα πλαίσια του συνολοκληρωμένου VAR. Η αναπαράσταση κινητού μέσου ενός συνολοκληρωμένου VAR. Ταυτοποίηση υποδειγμάτων VAR: μόνιμες και προσωρινές διαταράξεις Θέματα μη γραμμικών χρονολογικών σειρών (Μη γραμμική συνολοκλήρωση, μη γραμμικά υπoδείγματα διόρθωσης σφάλματος, αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα με thresholds), Η γενικευμένημέθοδος των ροπών (GMM), Θέματα υποδειγμάτων συνδυασμού διαστρωματικών στοιχείων και χρονολογικών σειρών (υποδείγματα σταθερών και τυχαίων επιδράσεων).

Βασικά Βιβλία
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση