Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές
Λίτινα Αναστασία
  • Γενικά
  • Βιογραφικό
  • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
  • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Επίκουρη Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο
Οικονομική Θεωρία
Πτυχίο
B.A. Προπτυχιακές Σπουδές στα Οικονομικά, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πειραιάς
Διδακτορικό
Ph.D. στα Οικονομικά, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη
Γραφείο
ΓΔ, 212
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
Fax
E-mail
anastasia.litina@uom.edu.gr