Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

Δίδακτρα – Υποτροφίες

17/02/2014

Για την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική προβλέπονται δίδακτρα συνολικού ύψους 2500 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε τρείς δόσεις.

Επιπλέον, χορηγούνται υποτροφίες απαλλαγής διδάκτρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του Ν. 4957/2022, καθώς και υποτροφίες με ακαδημαϊκά κριτήρια.