Archives

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

20/09/2023

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη προσκαλεί τους υποψήφιους να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στον 29ο κύκλο σπουδών του προγράμματος που αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2023, και λειτουργεί σύμφωνα με νέο Κανονισμό Λειτουργίας.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, σε συνεργασία με τα Τμήματα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 29ου κύκλου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Οικονομική Επιστήμη, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στην «Οικονομική Επιστήμη (Master in Economics)».
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει με αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη (Master in Economics) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών, Κοινωνικών, Διοικητικών, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι. (Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Στον 29ο κύκλο του προγράμματος που θα αρχίσει το Οκτώβριο του 2023, θα εισαχθούν μέχρι τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Δ.Π.Μ.Σ. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν αποστείλει αντίγραφο πτυχίου, ως βαθμός πτυχίου θα υπολογισθεί ο τρέχων Μ.Ο. της αναλυτικής βαθμολογίας, ο οποίος δεν αλλάζει μετά από την κατάθεση του αντίγραφου πτυχίου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι τις 24/09/2023 στις 18:00 στη Γραμματεία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση συμμετοχής στο ΔΠΜΣ (συμπληρώνετε τη φόρμα και πατάτε ΥΠΟΒΟΛΗ).
β) Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (Αν ο τίτλος σπουδών έχει απονεμηθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, προκειμένου να αναγνωριστεί, θα πρέπει:
– Το ίδρυμα που απονέμει τους τίτλους, να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων, που τηρεί και επικαιροποιεί ο ΔΟΑΤΑΠ: «Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής» https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-anagnorismenon-idrymaton-anotatis-ekpaidefsis-tis-allodapis).
– Η αναγνώριση των τίτλων σπουδών γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπει η εκάστοτε νομοθεσία.)
γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και βαθμός του πτυχίου. Εναλλακτικά μπορεί να κατατεθεί και το Παράρτημα Διπλώματος.
δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία, καθώς και η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
ε) Νόμιμα Επικυρωμένο πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας: Απαιτείται ή α) αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ, ή β) TOEFL με τουλάχιστον 87 μονάδες στο Internet-based test, ή γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ), ή δ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.
Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που δεν έχουν ελληνικό Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, καταθέτουν επί πλέον των ανωτέρω και πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ. .
στ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών.
ζ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
η) Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ. Οι συστατικές επιστολές είναι εμπιστευτικές και δεν επιστρέφονται.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά με αποστολή e-mail στη γραμματεία του προγράμματος με θέμα: (ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ) ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, και συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά σας. Οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται απευθείας στο e-mail της γραμματείας mesecr@uom.edu.gr από το πρόσωπο που συστήνει τον υποψήφιο, χωρίς να παρεμβάλλεται το e–mail του υποψηφίου. Σε περίπτωση που υπάρχουν ήδη συστατικές επιστολές σε έντυπη μορφή σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, αυτές θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά.

Σημαντική Σημείωση:
Τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά σε ένα αρχείο PDF ανά δικαιολογητικό (Μέγιστος αριθμός οχτώ (8) αρχεία PDF) χρησιμοποιώντας αποκλειστικά και μόνο τους παρακάτω τίτλους:
1. ΠΤΥΧΙΟ (ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ)
2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ (ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ). Ακόμα και αν κατατεθεί το Παράρτημα Διπλώματος, ΔΕΝ αλλάζει ο τίτλος του δικαιολογητικού.
3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ (ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ)
4. ΑΓΓΛΙΚΑ (ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ)
5. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ)
6. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ (ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ). Περιλαμβάνονται αποδεικτικά για ερευνητική δραστηριότητα, συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες προγράμματα κινητικότητας κλπ, συγγραφή εργασιών (Μόνο η πρώτη σελίδα της εργασίας) και επιπλέον Μεταπτυχιακά Προγράμματα.
7. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ)
8. ΕΠΙΠΛΕΟΝ (ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ) Περιλαμβάνονται όλα τα επιπλέον δικαιολογητικά (προϋπηρεσία, πρακτική, επιπλέον προσόντα κτλ) που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες συνενωμένα σε ένα PDF.
Δικαιολογητικά που θα αποσταλούν σε οποιαδήποτε άλλη μορφή δε θα λαμβάνονται υπόψη.
Τα κριτήρια αξιολόγησης των υπ. φοιτητών, όπως αναφέρονται στον Κανονισμό του προγράμματος είναι:
• Γενικός βαθμός πτυχίου, με ανώτατο όριο τα σαράντα οχτώ (48) μόρια,
• Σχετικότητα πτυχίου με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ, με ανώτατο όριο τα δώδεκα (12) μόρια,
• Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, με ανώτατο όριο είκοσι (20) μόρια.
• Προφορική συνέντευξη, με ανώτατο όριο είκοσι (20) μόρια.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία των Δ.Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο 2310 891-531, και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: mesecr@uom.edu.gr ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη διεύθυνση http://maecon.uom.gr. Η εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού στο γραφείο της γραμματείας, στο Ισόγειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 29ος ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

06/07/2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη προσκαλεί τους υποψήφιους να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στον 29ο κύκλο σπουδών του προγράμματος που αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2023, και λειτουργεί σύμφωνα με νέο Κανονισμό Λειτουργίας.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, σε συνεργασία με τα Τμήματα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 29ου κύκλου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Οικονομική Επιστήμη, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στην «Οικονομική Επιστήμη (Master in Economics)».
Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει με αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη (Master in Economics) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών, Κοινωνικών, Διοικητικών, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι. (Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Στον 29ο κύκλο του προγράμματος που θα αρχίσει το Οκτώβριο του 2023, θα εισαχθούν μέχρι τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Δ.Π.Μ.Σ. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν αποστείλει αντίγραφο πτυχίου, ως βαθμός πτυχίου θα υπολογισθεί ο τρέχων Μ.Ο. της αναλυτικής βαθμολογίας, ο οποίος δεν αλλάζει μετά από την κατάθεση του αντίγραφου πτυχίου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι τις 15/09/2023 στις 18:00 στη Γραμματεία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση συμμετοχής στο ΔΠΜΣ (συμπληρώνετε τη φόρμα και πατάτε ΥΠΟΒΟΛΗ).
β) Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (Αν ο τίτλος σπουδών έχει απονεμηθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, προκειμένου να αναγνωριστεί, θα πρέπει:
– Το ίδρυμα που απονέμει τους τίτλους, να συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων, που τηρεί και επικαιροποιεί ο ΔΟΑΤΑΠ: «Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής» https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-anagnorismenon-idrymaton-anotatis-ekpaidefsis-tis-allodapis).
– Η αναγνώριση των τίτλων σπουδών γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπει η εκάστοτε νομοθεσία.)
γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και βαθμός του πτυχίου. Εναλλακτικά μπορεί να κατατεθεί και το Παράρτημα Διπλώματος.
δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία, καθώς και η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
ε) Νόμιμα Επικυρωμένο πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας: Απαιτείται ή α) αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ, ή β) TOEFL με τουλάχιστον 87 μονάδες στο Internet-based test, ή γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ), ή δ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.
Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που δεν έχουν ελληνικό Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, καταθέτουν επί πλέον των ανωτέρω και πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ. .
στ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών.
ζ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
η) Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ. Οι συστατικές επιστολές είναι εμπιστευτικές και δεν επιστρέφονται.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά με αποστολή e-mail στη γραμματεία του προγράμματος με θέμα: (ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ) ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, και συνημμένα όλα τα δικαιολογητικά σας. Οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται απευθείας στο e-mail της γραμματείας mesecr@uom.edu.gr από το πρόσωπο που συστήνει τον υποψήφιο, χωρίς να παρεμβάλλεται το e–mail του υποψηφίου. Σε περίπτωση που υπάρχουν ήδη συστατικές επιστολές σε έντυπη μορφή σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, αυτές θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά.

Σημαντική Σημείωση:
Τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά σε ένα αρχείο PDF ανά δικαιολογητικό (Μέγιστος αριθμός οχτώ (8) αρχεία PDF) χρησιμοποιώντας αποκλειστικά και μόνο τους παρακάτω τίτλους:
1. ΠΤΥΧΙΟ (ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ)
2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ (ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ). Ακόμα και αν κατατεθεί το Παράρτημα Διπλώματος, ΔΕΝ αλλάζει ο τίτλος του δικαιολογητικού.
3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ (ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ)
4. ΑΓΓΛΙΚΑ (ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ)
5. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ)
6. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ (ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ). Περιλαμβάνονται αποδεικτικά για ερευνητική δραστηριότητα, συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες προγράμματα κινητικότητας κλπ, συγγραφή εργασιών (Μόνο η πρώτη σελίδα της εργασίας) και επιπλέον Μεταπτυχιακά Προγράμματα.
7. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ)
8. ΕΠΙΠΛΕΟΝ (ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ) Περιλαμβάνονται όλα τα επιπλέον δικαιολογητικά (προϋπηρεσία, πρακτική, επιπλέον προσόντα κτλ) που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες συνενωμένα σε ένα PDF.
Δικαιολογητικά που θα αποσταλούν σε οποιαδήποτε άλλη μορφή δε θα λαμβάνονται υπόψη.
Τα κριτήρια αξιολόγησης των υπ. φοιτητών, όπως αναφέρονται στον Κανονισμό του προγράμματος είναι:
• Γενικός βαθμός πτυχίου, με ανώτατο όριο τα σαράντα οχτώ (48) μόρια,
• Σχετικότητα πτυχίου με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ, με ανώτατο όριο τα δώδεκα (12) μόρια,
• Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, με ανώτατο όριο είκοσι (20) μόρια.
• Προφορική συνέντευξη, με ανώτατο όριο είκοσι (20) μόρια.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία των Δ.Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο 2310 891-531, και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: mesecr@uom.edu.gr ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη διεύθυνση http://maecon.uom.gr. Η εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού στο γραφείο της γραμματείας, στο Ισόγειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

09/05/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Οι απόφοιτοι και τελειόφοιτοι

 των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Επιστημών

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

σας προσκαλούν στην παρουσίαση των προγραμμάτων

Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Δ.Π.Μ.Σ. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ

Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Δ.Π.Μ.Σ. ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 την Πέμπτη 11/5/2023 στις 19.00

 Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση παρακαλούμε συνδεθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://zoom.us/j/97349779140

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης θα το βρείτε εδώ

Αιτήσεις για Συμμετοχή σε Ορκωμοσία (31/05/2023)

24/04/2023

Παρακαλείστε όσοι και όσες θα συμμετέχετε στην επόμενη ορκωμοσία του Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης την Τετάρτη 31/05/2023 στις 10:00, να αποστείλετε στη γραμματεία το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 30/04/2022 την Αίτηση Ορκωμοσίας (συνημμένο έντυπο) υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη.

Σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία για λήψη βεβαίωσης ολοκλήρωσης σπουδών θα πρέπει στο ίδιο χρονικό διάστημα (μέχρι την Κυριακή 30/04/2022) να καταθέσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Κατάθεση  της Διπλωματικής Εργασίας στη Βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική μορφή και μόνο μέσω της ΨΗΦΙΔΑΣ.(Οδηγίες στο σύνδεσμο: https://dspace.lib.gr/handle/2159/125)
  2.  Βεβαίωση παράδοσης της διπλωματικής εργασίας (εκτύπωση ή προώθηση του e-mail επιβεβαίωσης που θα σας αποσταλεί αμέσως μετά την εισαγωγή στην ΨΗΦΙΔΑ).
  3. Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Ελέγχου μη Εκκρεμότητας στη Βιβλιοθήκη
  4. https://www.lib.uom.gr/index.php/el/aitisi-elegxou-mi-ekkremotitas?view=form
  5. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (ταχυδρομική αποστολή ή σε φάκελο στο όνομα της γραμματείας στο θυρωρείο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας)

Επιπλέον, θα πρέπει να έχετε τακτοποιήσει και τις οικονομικές σας υποχρεώσεις.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης (πόσο νωρίτερα θα πρέπει να παραβρεθείτε) και οι οδηγίες για την ημέρα της ορκωμοσίας θα σας αποσταλούν εγκαίρως.

Τέλος, σας παρακαλούμε να εγγραφείτε στο μητρώο των αποφοίτων συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα: https://www.uom.gr/alumni/forma-mhtroou-apofoiton

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

20/03/2023

logo-master-economics

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στις παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών του

Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη και του Π.Μ.Σ. στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά

που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυκτιακά

την  Δευτέρα 20/03, Τρίτη 21/03 και Πέμπτη 22/03

 μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ

Για να παρακολουθήσετε τις παρουσιάσεις παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://zoom.us/j/92609769375

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα των παρουσιάσεων στον σύνδεσμο:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ APPLIED & ECONOMICS ΤΕΛΙΚΟ 03.2023

 

Βιομηχανική Οργάνωση – Αλλαγή μαθήματος

20/02/2023
Το μάθημα της Βιομηχανικής Οργάνωσης, της Τετάρτης, 22/02/2023 μεταφέρεται την Τρίτη, 21/02/2023 στις 19:00-21:30, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (5ος όροφος).
Από την επόμενη εβδομάδα τα μαθήματα θα διεξάγονται κανονικά τις Τετάρτες.

Καπέτη Μαρία

15/02/2023
Η φοίτησή μου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οικονομική Επιστήμη αποδείχθηκε πολύ καλή επιλογή για τη μετέπειτα επαγγελματική μου πορεία. Τόσο το πρόγραμμα σπουδών που απαρτίζεται από μαθήματα οικονομικών αλλά και χρηματοοικονομικών, όσο και το ακαδημαϊκό προσωπικό που είναι πλήρως καταρτισμένο, ενημερωμένο με τις τρέχουσες εξελίξεις και πρόθυμο να βοηθήσει τον κάθε φοιτητή, αποτελούν τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου προγράμματος έναντι άλλων. Σαφώς, πρόκειται για ένα δύσκολο πρόγραμμα,  με συχνές εργασίες και καθημερινές διαλέξεις που απαιτούν συνεχή ενασχόληση και διάβασμα από τον φοιτητή, κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψιν ειδικά από τους εργαζόμενους υποψήφιους. Τέλος, κατά τη διάρκεια της συγγραφής της διπλωματικής μου εργασίας, είχα την τύχη να συνεργαστώ και να συζητήσω με εξαιρετικούς καθηγητές οι οποίοι με βοήθησαν τόσο στην ολοκλήρωση της εργασίας μου όσο και στο να επιλέξω το επόμενο επαγγελματικό βήμα.

Ζιώγας Αθανάσιος

15/02/2023

Η εμπειρία μου από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Οικονομική Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ήταν κομβική καθώς με διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό ως ερευνητή και έθεσε τις βάσεις για την συνέχιση των σπουδών μου σε διδακτορικό επίπεδο στην Ολλανδία. Το πρόγραμμα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στον φοιτητή να εμβαθύνει στο σκέλος την θεωρίας αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να εφαρμόσει τις γνώσεις αυτές στην πράξη. Τόσο τα προτεινόμενα συγγράμματα όσο και τα επιστημονικά άρθρα που θα κληθεί να μελετήσει ο φοιτητής αντιστοιχούν στο πρόγραμμα σπουδών των καλύτερων πανεπιστημίων διεθνώς. Βασικό στοιχείο του μεταπτυχιακού είναι επίσης η διπλωματική εργασία η οποία παίζει καταλυτικό ρόλο στην αυτονομία του φοιτητή στην δημιουργία γνώσης. Η διπλωματική αυτή είναι εξίσου σημαντική στην απόφαση για περαιτέρω σπουδές. Τέλος, το ακαδημαϊκό προσωπικό του μεταπτυχιακού προγράμματος καθώς επίσης και η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου ήταν αρωγοί που μου επέτρεψαν να κάνω το πρώτο βήμα προς μία ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Συμμετοχή σε Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών – Μάρτιος 2023

08/02/2023

Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τη γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη, το αργότερο έως τις 21/02/2023,  για τη συμμετοχή σας στις παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών που θα γίνουν τον Μάρτιο με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  1. Στέλνοντας συμπληρωμένο το έντυπο (βλ. τέλος ανάρτησης) στον καθηγητή σας και ζητώντας του να το υπογράψει είτε ηλεκτρονικά, είτε χειρόγραφα και να το σκανάρει και να το στείλει με e-mail στη γραμματεία.
  2. Στέλνοντας ο καθηγητής σας στη γραμματεία ένα e-mail από τον ακαδημαϊκό του λογαριασμό της μορφής :

Ο φοιτητής/τρια.. ….. θα συμμετέχει στις επόμενες παρουσιάσεις των Διπλωματικών Εργασιών του Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη με την εργασία …(Τίτλος Εργασίας).

  1. Στέλνοντας εσείς ένα e-mail στη Γραμματεία με κοινοποίηση στον καθηγητή σας, της μορφής:

Έχοντας τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντα/επιβλέπουσας  καθηγητή/τριας μου κ. ………………….. θα συμμετέχω στις επόμενες παρουσιάσεις των Διπλωματικών Εργασιών του Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη με την εργασία …(Τίτλος Εργασίας). 

Ο καθηγητής σας θα πρέπει να απαντήσει ότι συμφωνεί στην παρουσίαση της εργασίας σας.

!! Σε περίπτωση που έχετε κάνει αλλαγή στον τίτλο θα πρέπει να στείλετε ένα e-mail – αίτημα που να ζητάτε την αλλαγή (με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή σας) και στο έντυπο για τις παρουσιάσεις ή στο e-mail του καθηγητή σας να αναφέρετε ο σωστός (καινούργιος) τίτλος. Το αίτημα τίθεται προς έγκριση στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του προγράμματος.

!! Σε περίπτωση που δεν προλαβαίνετε να παρουσιάσετε (και δεν έχετε εξαντλήσει το δικαίωμα παράτασης του χρόνου συγγραφής της διπλωματικής εργασίας) θα πρέπει να καταθέσετε στο ίδιο χρονικό διάστημα και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή σας, μια αίτηση προς την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη, για παράταση του χρόνου συγγραφής της διπλωματικής σας Εργασίας. Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί με e-mail στη γραμματεία αναφέροντας ότι έχετε τη σύμφωνη γνώμη του καθηγητή σας, ενώ καλό θα ήταν να υπάρχει και κοινοποίηση στον επιβλέποντα καθηγητή.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ