Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

23/09/2015
  • Για βεβαίωση παρουσίας σε εξετάσεις θα πρέπει να καταθέτετε στη Γραμματεία για θεώρηση το Υπηρεσιακό Σημείωμα υπογεγραμμένο από τον καθηγητή σας.
  • Για αίτηση προς τη γραμματεία μπορείτε να χρησιμοποιείται το αντίστοιχο έντυπο.