Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

Τμήμα

01/08/2013

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη (Master in Economics) αποτελεί αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Masters) και λειτουργεί (με υπουργική απόφαση) από το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995. Το Πρόγραμμα οργανώνουν και λειτουργούν τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας . Τη διοικητική ευθύνη του προγράμματος έχει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

Οι στόχοι του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Οικονομική Επιστήμη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι:
– Η προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
– Η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές του Προγράμματος.
– Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
– Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Σχολές 

Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών

Σχολή Επιστημων Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Τμήματα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής