Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

Στόχοι

01/09/2013

Προαγωγή των γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο των Οικονομικών Επιστημών. Ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές του Προγράμματος.Παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.  Kάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Αυτοί είναι οι στόχοι του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Οικονομική Επιστήμη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.