Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

Πρόγραμμα Σπουδών

01/09/2013

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μάστερ) στην Οικονομική Επιστήμη με εξειδίκευση στην: Οικονομική Θεωρία και Πολιτική ή Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική.

Οι φοιτητές διαλέγουν κατεύθυνση με το πέρας του πρώτου εξαμήνου.

Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε οκτώ (8) μαθήματα. Εξ αυτών έξι (6) μαθήματα είναι υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής. Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα ισοδυναμεί με τρεις (3) διδακτικές μονάδες.  Όλα τα μαθήματα διδάσκονται επί τρεις (3) ώρες την εβδομάδα. Κάθε εξάμηνο διαρκεί δεκατρείς (13) εβδομάδες.

Κατά το τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να γράψουν μια Διπλωματική Εργασία σε ένα θέμα που επιλέγεται σε συνεργασία με το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ. Η Διπλωματική Εργασία θα πρέπει να συμβάλει στη κατανόηση όλων των πτυχών ενός οικονομικού προβλήματος. Η Διπλωματική Εργασία κρίνεται και βαθμολογείται από τρία μέλη ΔΕΠ, ένα εκ των οποίων είναι ο επιβλέπων. Η συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας είναι υποχρεωτική. Η Διπλωματική Εργασία ισοδυναμεί με δώδεκα (12) διδακτικές μονάδες.

Το μεταπτυχιακό δίπλωμα απονέμεται μετά την επιτυχή συμπλήρωση τριάντα έξι (36) διδακτικών μονάδων.

Εξετάσεις και Βαθμολογία φοιτητών

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ο τρόπος αξιολόγησης και βαθμολόγησης των μεταπτυχιακών φοιτητών υπόκειται στους παρακάτω κανονισμούς:
1. Υπάρχει μόνο μια «επαναληπτική εξεταστική περίοδος» η οποία εξυπηρετεί και τα δύο εξάμηνα μαθημάτων.
2. Όλες οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθημάτων των Α΄ και Β΄ εξαμήνων γίνονται τον Σεπτέμβριο κατά το τέλος του πρώτου ακαδημαϊκού έτους (θερινή επαναληπτική περίοδος).
3. Προκειμένου να συνεχίσει τις σπουδές του στο Β΄ εξάμηνο, ο φοιτητής θα πρέπει μετά τις εξετάσεις του Α΄ εξαμήνου να μην έχει αποτύχει σε περισσότερα των δύο μαθημάτων. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν εξασφαλίζει τα ανωτέρω, αποκλείεται από το πρόγραμμα.
4.Κατά τη θερινή επαναληπτική ο φοιτητής μπορεί να εξετασθεί συνολικά σε τέσσερα το πολύ μαθήματα από το Α΄ και Β΄ εξάμηνο.
5.Προκειμένου να λάβει μέρος στη θερινή επαναληπτική περίοδο, ο φοιτητής θα πρέπει         α) να μην έχει αποτύχει σε περισσότερα από δύο μαθήματα κατά το δεύτερο εξάμηνο και   β) να μην έχει αποτύχει σε περισσότερα των τεσσάρων μαθημάτων συνολικά κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα. Αν ο φοιτητής δεν πληροί τα ανωτέρω, αποκλείεται του προγράμματος χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στη θερινή επαναληπτική.
6.Εάν αποτύχει σε κάποιο μάθημα της θερινής επαναληπτικής εξεταστικής υποχρεώνεται, για τελευταία φορά, να επαναλάβει το μάθημα το εξάμηνο που θα διδαχθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα (με καταβολή των αντίστοιχων διδάκτρων) και χωρίς δικαίωμα επανεξέτασης σε περίπτωση αποτυχίας στην πρώτη εξέταση. Στην περίπτωση που ο φοιτητής αποτύχει σε αυτή τη μόνη εξέταση ή δεν εμφανιστεί, τότε διαγράφεται από το πρόγραμμα με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του αντίστοιχου Δ.Π.Μ.Σ.
7.Προκειμένου να συνεχίσει τις σπουδές του στο Γ’ εξάμηνο (στη συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας), ο φοιτητής θα πρέπει μετά τη θερινή επαναληπτική να έχει επιτύχει σε όλα τα μαθήματα των Α’ και Β’ εξαμήνων.
8.Σε οποιοδήποτε μάθημα υπάρξει επανεξέταση (είτε λόγω αποτυχίας είτε προς βελτίωση του μέσου όρου), ο βαθμός της επανεξέτασης θα ισχύσει ανεξαρτήτως του αν είναι υψηλότερος ή χαμηλότερος του βαθμού της κανονικής εξεταστικής.

Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων

Μετά την ολοκλήρωση ενός μαθήματος (συμπεριλαμβανομένου και των προπαρασκευαστικών μαθημάτων), οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολογούν αυτό με βάση ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν. Το σχετικό έντυπο καλύπτει το μάθημα ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, το βαθμό συσχέτισής του με την πράξη και τις αρχές και τη φιλοσοφία του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Η αξιολόγηση του διδάσκοντα από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές γίνεται με κριτήρια τις γνώσεις και την ικανότητα μετάδοσής τους στους φοιτητές, την προετοιμασία του, τη χρησιμοποίηση της πλέον σύγχρονης διεθνώς καθιερωμένης – για υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακές σπουδές – βιβλιογραφίας, την προθυμία του να απαντά σε ερωτήσεις, την έγκαιρη βαθμολόγηση και επιστροφή εργασιών και γραπτών εξετάσεων, και την τήρηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος και των ωρών γραφείου, κλπ.

Η αξιολόγηση των διδασκόντων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές γίνεται με ευθύνη της Γραμματείας τις δύο τελευταίες εβδομάδες για τον κάθε διδάσκοντα και τα συμπληρωμένα ανωνύμως έντυπα τοποθετούνται σε φάκελο από φοιτητή ο οποίος στη συνέχεια τον παραδίδει σφραγισμένο στη Γραμματεία. Η ανάλυση των εντύπων αξιολόγησης με τις παρατηρήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών και οι συγκριτικοί πίνακες ετοιμάζονται και αυτοί με την ευθύνη της Γραμματείας. Η Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. επεξεργάζεται (εισάγει στον Η/Υ) τα δεδομένα των αξιολογήσεων και ενημερώνει αμέσως την Ε.Δ.Ε. για περιπτώσεις διδασκόντων που εμπίπτουν στην αμέσως παραπάνω περίπτωση.  Σε κάθε περίπτωση όλα τα στοιχεία των αξιολογήσεων διαβιβάζονται  στον Πρόεδρο και στα μέλη της Ε.Δ.Ε. Εάν ο διδάσκων αξιολογηθεί δύο συνεχόμενες φορές, στο ίδιο μάθημα ενός Δ.Π.Μ.Σ., με βαθμολογία χαμηλότερη του (3) στην κλίμακα αξιολόγησης από το 1 έως το 5 θα στερείται του δικαιώματος διδασκαλίας του μαθήματος στο Δ.Π.Μ.Σ. για ένα έτος (2 εξάμηνα).  Οι συνεχόμενες φορές μπορεί να είναι στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος (χειμερινό – εαρινό εξάμηνο) ή σε δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη (εαρινό του ενός έτους – χειμερινό  του επόμενου έτους ή χειμερινό εξάμηνο του ενός έτους – κενό εξάμηνο – χειμερινό εξάμηνο του επόμενου έτους).

Για τις περιπτώσεις με σοβαρά παράπονα φοιτητών, η Ε.Δ.Ε. έχει την υποχρέωση να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα (σύσταση, παρακράτηση μέρους ή ολόκληρης της αποζημίωσης, αφαίρεση του δικαιώματος διδασκαλίας) για τη θεραπεία των προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί. Μετά την υποβολή της καταστάσεως βαθμολογίας για το μάθημα, παραδίδεται και στον διδάσκοντα ο πίνακας της αξιολόγησης με τις τυχόν παρατηρήσεις και τον συγκριτικό πίνακα.

Για τις περιπτώσεις στις οποίες συνεχίζεται η διεξαγωγή μαθήματος με τρόπο που δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος σπουδών, η Ε.Δ.Ε. αποφασίζει την αντικατάσταση του διδάσκοντα ανεξαρτήτως αν αυτός είναι μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου ή εξωτερικός συνεργάτης.

Διαδικασία Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας (Thesis)

Κατά τη διάρκεια του Γ’ εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να ετοιμάσει ένα προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και να επιλέξει επιβλέποντα καθηγητή με τη σύμφωνη γνώμη του. Ο επιβλέπων καθηγητής μπορεί να είναι: α) μέλος ΔΕΠ των συμμετεχόντων στα Δ.Π.Μ.Σ. τμημάτων ή β) μέλη ΔΕΠ τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή τμήματος άλλου ΑΕΙ που δεν συμμετέχει στα αντίστοιχα Δ.Π.Μ.Σ.  και έχει μερική ή εξ’ ολοκλήρου ανάθεση μαθήματος.  Σε αυτό θα πρέπει να προσδιορίζεται το θέμα, που θα αναλυθεί, η επιχείρηση ή ο οργανισμός με τον οποίον ενδεχομένως θα γίνει η απαραίτητη συνεργασία, η μεθοδολογία και η βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί. Η αποδοχή της προτάσεως για έρευνα γίνεται με κριτήρια τη συνάφεια του θέματος με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τη συμβολή σε αναμενόμενα οφέλη και στοιχεία πρωτοτυπίας στην προσέγγιση.  Η αποδοχή της πρότασης για έρευνα επικυρώνεται από την  Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Ανάλογα με την εξέλιξη στην εκπόνηση της εργασίας, ο μεταπτυχιακός φοιτητής ενημερώνει τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος παρακολουθεί (τηρώντας ημερολόγιο προόδου), αν τηρούνται οι στόχοι και οι προδιαγραφές της έρευνας.

Με την ολοκλήρωση της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας ο φοιτητής παρουσιάζει τα κύρια σημεία της εργασίας με τα συμπεράσματα. Το όριο των λέξεων για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας είναι 9.000 – 15.000 λέξεις, αλλά δίνεται η δυνατότητα αύξησης των λέξεων σε 20.000 – 25.000, κατά την κρίση του επιβλέποντα, εφόσον πράγματι διακρίνει μεγάλη αναγκαιότητα περαιτέρω ανάλυσης του θέματος.

Για την εξέταση της διπλωματικής εργασίας ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων καθηγητής και δύο (2) άλλα μέλη (εξεταστές) Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α?, Β? ή Γ?, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Η Τριμελής Επιτροπή, στη συνέχεια, υποβάλλει την αξιολόγηση και τη βαθμολογία της εργασίας στη Γραμματεία για έγκριση στην Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.