Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές
Μικροοικονομική Θεωρία Ι
  • Γενικά
  • Βιβλιογραφία
  • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
  • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Μικροοικονομική Θεωρία Ι
Τύπος Μαθήματος
Μάθημα Κορμού
Περιγραφή

Θεωρία του καταναλωτή: Προτιμήσεις και ύπαρξη συνάρτησης χρησιμότητας, Ευημερία-Συνάθροιση (Αντιπροσωπευτικός καταναλωτής κριτική), Θεωρίαπαραγωγού: Σύνολο παραγωγής, Μεγιστοποίηση, κέρδους-Ελαχιστοποίησηκόστους, Αντιπροσωπευτικός παραγωγός, Αβεβαιότητα, Εξωτερικές οικονομίες-Δημόσια αγαθά.

Βασικά Βιβλία
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση