Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές
Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
  • Γενικά
  • Βιβλιογραφία
  • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
  • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Καθηγητές
Τύπος Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Περιγραφή

Υποδείγματα ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης: Υπόδειγμα με εξωτερικές οικονομίες του φυσικού κεφαλαίου (Romer), Υπόδειγμα με ανθρώπινο κεφάλαιο (Lucas), Υπόδειγμα γραμμικής τεχνολογίας (Rebello), Υπόδειγμα δημοσίων δαπανών (Barro), Υποδείγματα έρευνας και ανάπτυξης (Romer, Jones), Κυρτά υποδείγματα ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης, κ.ά. Θεωρίες ανεργίας (Efficiency Wage and Search and Matching Υποδείγματα).

Βασικά Βιβλία
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση