Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές
Οικονομετρία II
  • Γενικά
  • Βιβλιογραφία
  • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
  • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Οικονομετρία II
Τύπος Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Περιγραφή

Ανάλυση χρονολογικών σειρών (υποδείγματα ARIMA) και χρήση για προβλέψεις, Η προσέγγιση των Box and Jenkins. Εναλλακτικά υποδείγματα VAR, Αιτιώδης σχέση κατά Granger και εξωγένεια, Η έννοια της μοναδιαίας ρίζας και της ολοκλήρωσης, Έλεγχοιγια μοναδιαία ρίζα με την χρήση στοιχείων χρονολογικών σειρών και στοιχείων panel, Έλεγχοι για μοναδιαία ρίζα κάτω από διαρθρωτικές μεταβολές στις χρονολογικές σειρές. Συνολοκλήρωση και το υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος, Έλεγχοι συνολοκλήρωσης και έλεγχοι μακροχρόνιων προβλέψεων θεωριών στα πλαίσια του συνολοκληρωμένου VAR. Η αναπαράσταση κινητού μέσου ενός συνολοκληρωμένου VAR. Ταυτοποίηση υποδειγμάτων VAR: μόνιμες και προσωρινές διαταράξεις Θέματα μη γραμμικών χρονολογικών σειρών (Μη γραμμική συνολοκλήρωση, μη γραμμικά υπoδείγματα διόρθωσης σφάλματος, αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα με thresholds), Η γενικευμένημέθοδος των ροπών (GMM), Θέματα υποδειγμάτων συνδυασμού διαστρωματικών στοιχείων και χρονολογικών σειρών (υποδείγματα σταθερών και τυχαίων επιδράσεων).

Βασικά Βιβλία
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση