Πρόγραμμα Σπουδών

Λεπτομέρειες


Οι φοιτητές διαλέγουν κατεύθυνση με το πέρας του πρώτου εξαμήνου.

Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε οκτώ (8) μαθήματα. Εξ αυτών έξι (6) μαθήματα είναι υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής. Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα ισοδυναμεί με 7,5 διδακτικές μονάδες (ECTS).  Όλα τα μαθήματα διδάσκονται επί τρεις (3) ώρες την εβδομάδα. Κάθε εξάμηνο διαρκεί δεκατρείς (13) εβδομάδες.

Κατά το τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να γράψουν μια Διπλωματική Εργασία σε ένα θέμα που επιλέγεται σε συνεργασία με το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ. Η Διπλωματική Εργασία θα πρέπει να συμβάλει στη κατανόηση όλων των πτυχών ενός οικονομικού προβλήματος. Η Διπλωματική Εργασία κρίνεται και βαθμολογείται από τρία μέλη ΔΕΠ, ένα εκ των οποίων είναι ο επιβλέπων. Η συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας είναι υποχρεωτική. Η Διπλωματική Εργασία ισοδυναμεί με δώδεκα (12) διδακτικές μονάδες (ECTS).

Το μεταπτυχιακό δίπλωμα απονέμεται μετά την επιτυχή συμπλήρωση τριάντα έξι (36) διδακτικών μονάδων.

Εξετάσεις και Βαθμολογία φοιτητών


Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ο τρόπος αξιολόγησης και βαθμολόγησης των μεταπτυχιακών φοιτητών υπόκειται στους παρακάτω κανονισμούς:

  1. Υπάρχει μόνο μια «επαναληπτική εξεταστική περίοδος» η οποία εξυπηρετεί και τα δύο εξάμηνα μαθημάτων.
  2. Όλες οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθημάτων των Α΄ και Β΄ εξαμήνων γίνονται τον Σεπτέμβριο κατά το τέλος του πρώτου ακαδημαϊκού έτους (θερινή επαναληπτική περίοδος).
  3. Προκειμένου να συνεχίσει τις σπουδές του στο Β΄ εξάμηνο, ο φοιτητής θα πρέπει μετά τις εξετάσεις του Α΄ εξαμήνου να μην έχει αποτύχει σε περισσότερα των δύο μαθημάτων. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν εξασφαλίζει τα ανωτέρω, αποκλείεται από το πρόγραμμα.
  4. Κατά τη θερινή επαναληπτική ο φοιτητής μπορεί να εξετασθεί συνολικά σε τέσσερα το πολύ μαθήματα από το Α΄ και Β΄ εξάμηνο.
  5. Προκειμένου να λάβει μέρος στη θερινή επαναληπτική περίοδο, ο φοιτητής θα πρέπει α) να μην έχει αποτύχει σε περισσότερα από δύο μαθήματα κατά το δεύτερο εξάμηνο και   β) να μην έχει αποτύχει σε περισσότερα των τεσσάρων μαθημάτων συνολικά κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα. Αν ο φοιτητής δεν πληροί τα ανωτέρω, αποκλείεται του προγράμματος χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στη θερινή επαναληπτική.
  6. Εάν αποτύχει σε κάποιο μάθημα της θερινής επαναληπτικής εξεταστικής υποχρεώνεται, για τελευταία φορά, να επαναλάβει το μάθημα το εξάμηνο που θα διδαχθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα (με καταβολή των αντίστοιχων διδάκτρων) και χωρίς δικαίωμα επανεξέτασης σε περίπτωση αποτυχίας στην πρώτη εξέταση. Στην περίπτωση που ο φοιτητής αποτύχει σε αυτή τη μόνη εξέταση ή δεν εμφανιστεί, τότε διαγράφεται από το πρόγραμμα με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του αντίστοιχου Δ.Π.Μ.Σ.
  7. Προκειμένου να συνεχίσει τις σπουδές του στο Γ’ εξάμηνο (στη συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας), ο φοιτητής θα πρέπει μετά τη θερινή επαναληπτική να έχει επιτύχει σε όλα τα μαθήματα των Α’ και Β’ εξαμήνων.
  8. Σε οποιοδήποτε μάθημα υπάρξει επανεξέταση (είτε λόγω αποτυχίας είτε προς βελτίωση του μέσου όρου), ο βαθμός της επανεξέτασης θα ισχύσει ανεξαρτήτως του αν είναι υψηλότερος ή χαμηλότερος του βαθμού της κανονικής εξεταστικής.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον αναλυτικό κανονισμό σπουδών εδώ


1ο Εξάμηνο
Μαθηματικά

Καθηγητές: Παντελίδης Θεολόγος
ECTS: 7,5
Αριστοποίηση και μαθηματικός Προγραμματισμός: Kuhn-Tacker, Εργαλεία συγκριτικής στατικής: Εnvelope Theorem-Implicit Function Theorem, Συστήματα διαφορικών εξισώσεων και εξισώσεων διαφορών, Δυναμική αριστοποίηση.

Μακροοικονομική Θεωρία Ι

Καθηγητές: Λίτινα ΑναστασίαΠαναγιωτίδης Θεόδωρος
ECTS: 7,5
Βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής μεγέθυνσης σύμφωνα με τους Kaldorκαι Romer. Το νεοκλασικό υπόδειγμα του Solow. Το νεοκλασικό υπόδειγμα μεμικροθεμελιώσεις: άπειρους (Ramsey-Cass-Koopmans) και πεπερασμένους (Alais-Samuelson-Diamond, Blanchard) χρονικούς ορίζοντες. Θεωρία τωνεπιχειρηματικών κύκλων, Νεοκλασική και Νέο-Κευνσιανή θεώρηση τωνεπιχειρηματικών κύκλων, Στοχαστικά υποδείγματα γενικής ισορροπίας,Πραγματικά και νομισματικά σοκ στην οικονομία.

Μικροοικονομική Θεωρία Ι

Καθηγητές: Χριστοπούλου Ρεβέκκα
ECTS: 7,5
Θεωρία του καταναλωτή: Προτιμήσεις και ύπαρξη συνάρτησης χρησιμότητας, Ευημερία-Συνάθροιση (Αντιπροσωπευτικός καταναλωτής κριτική), Θεωρίαπαραγωγού: Σύνολο παραγωγής, Μεγιστοποίηση, κέρδους-Ελαχιστοποίησηκόστους, Αντιπροσωπευτικός παραγωγός, Αβεβαιότητα, Εξωτερικές οικονομίες-Δημόσια αγαθά.

Οικονομετρία Ι

Καθηγητές: Φουντάς Στυλιανός
ECTS: 7,5
Σκοπός της Οικονομετρίας. Το κλασικό γραμμικό υπόδειγμα παλινδρόμησηςκαι οι βασικές υποθέσεις του, Πολλαπλή παλινδρόμηση με την χρήση τηςγραμμικής άλγεβρας, Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων (OLS), ο εκτιμητήςελαχίστων τετραγώνων, και οι στατιστικές του ιδιότητες, Η μέθοδος τηςΜεγίστης Πιθανοφάνειας. Το θεώρημα των Cramer-Rao, Στοιχεία ΑσυμπτωτικήςΘεωρίας, Έλεγχοι υποθέσεων των παραμέτρων του υποδείγματος με τιςκατανομές t, F, και χ2, Έλεγχοι διαρθρωτικών μεταβολών του υποδείγματος,Παραβιάσεις των στατιστικών υποθέσεων του υποδείγματος παλινδρόμησηςκαι συνέπειες για τις ιδιότητες του εκτιμητή ελαχίστων τετραγώνων, Παράλειψησημαντικών ερμηνευτικών μεταβλητών ή εισαγωγή άσχετων ερμηνευτικώνμεταβλητών, Πολυσυγγραμικότητα. Μη σφαιρικά κατάλοιπα: αυτοσυσχέτισηκαι ετεροσκεδαστικότητα του τυχαίου όρου, Χρήση ψευδομεταβλητών, Συστήματα φαινομενικά ασυσχέτιστων εξισώσεων (SUR), Συστήματα εξισώσεων,ταυτοποίηση και εκτίμηση.

2ο Εξάμηνο
Οικονομική Θεωρία και Πολιτική
Βιομηχανική Οργάνωση

Καθηγητές: Κωνσταντάτος Χρήστος
ECTS: 7,5
Μελέτη αγορών ατελούς ανταγωνισμού, Δύναμη αγοράς, Διάκριση τιμών, Διαφοροποίηση—ποιότητα—ποικιλία, Κλασσικά μοντέλα ολιγοπωλίου, Συμπαιγνία, Κάθετη ολοκλήρωση, Αρχές στρατηγικής συμπεριφοράς (στρατηγικά υποκατάστατα-συμπληρωματικά, κλπ.),Πρακτικές στρατηγικής συμπεριφοράς (αποτροπή εισόδου, οριζόντιες συγχωνεύσεις, ανταγωνισμός σε πολλές αγορές ταυτόχρονα, επιβάρυνση κόστους αντιπάλου, κ.ά.), R&D.

Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ

Καθηγητές: Φιλιππιάδης Ελευθέριος
ECTS: 7,5
Γενική ισορροπία: Κουτί Edgeworth, Διαγραμματική ανάλυση, Ισορροπία με ανταλλαγή και παραγωγή, Ύπαρξη και μοναδικότητα με δύο αγορές, Πυρήνας και ανταγωνιστική ισορροπία, Θεμελιώδη θεωρήματα γενικής ισορροπίας, Οικονομικά της πληροφόρησης: Δυσμενής επιλογή (Adverse Selection), Λύσεις στο πρόβλημα δυσμενούς επιλογής: Signaling, Screening, Ηθικός κίνδυνος: Contracts-Principal Agent και Αντιμετώπιση του προβλήματος του ηθικού κινδύνου, Θεωρία κοινωνικής επιλογής και οικονομικά της ευημερίας, Δημοπρασίες και εισαγωγή στη σχεδίαση μηχανισμών (mechanism design).

Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική
Ανάλυση Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου

Καθηγητές: Κύρτσου Κατερίνα
ECTS: 7,5
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των τελευταίων προσεγγίσεων στην ανάλυση των αγορών χρήματοςκαι κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν στην αποτίμηση αξιογράφων σταθερού και μεταβλητού εισοδήματος, στη θεωρία χαρτοφυλακίου, και στις θεωρίες αποτελεσματικών και ετερογενών αγορών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην οικονομική διάσταση των χρηματοοικονομικών ανωμαλιών και των αιτίων της εμφάνισης shocks στην αγορά. Τέλος διερευνείται η σημασία της εισόδου νέας πληροφορίας καθώς και των χαρακτηριστικών των επενδυτικών μηχανισμών στη διαμόρφωση των τιμών.

Διεθνής Χρηματοδότηση

Καθηγητές:
ECTS: 7,5
Διεθνείς συνθήκες ισοδυναμιών, εναλλακτικά υποδείγματα προσδιορισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών, νομισματικές κρίσεις, κρατική παρέμβαση στην αγοράξένου συναλλάγματος, συναλλαγματικές διευθετήσεις, προσδιορισμός ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, διεθνείς νομισματικές εξελίξεις.

Μαθήματα Επιλογής

Οι φοιτητές και των δύο Ειδικεύσεων επιλέγουν κατά τη διάρκεια του Β΄εξαμήνου δύο μαθήματα μεταξύ των υποχρεωτικών της άλλης κατεύθυνσης και των παρακάτω μαθημάτων:

Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ

Καθηγητές: Μπόικος Σπυρίδων
ECTS: 7,5
Υποδείγματα ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης: Υπόδειγμα με εξωτερικές οικονομίες του φυσικού κεφαλαίου (Romer), Υπόδειγμα με ανθρώπινο κεφάλαιο (Lucas), Υπόδειγμα γραμμικής τεχνολογίας (Rebello), Υπόδειγμα δημοσίων δαπανών (Barro), Υποδείγματα έρευνας και ανάπτυξης (Romer, Jones), Κυρτά υποδείγματα ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης, κ.ά. Θεωρίες ανεργίας (Efficiency Wage and Search and Matching Υποδείγματα).

Οικονομετρία II

Καθηγητές: Παναγιωτίδης Θεόδωρος
ECTS: 7,5
Ανάλυση χρονολογικών σειρών (υποδείγματα ARIMA) και χρήση για προβλέψεις, Η προσέγγιση των Box and Jenkins. Εναλλακτικά υποδείγματα VAR, Αιτιώδης σχέση κατά Granger και εξωγένεια, Η έννοια της μοναδιαίας ρίζας και της ολοκλήρωσης, Έλεγχοιγια μοναδιαία ρίζα με την χρήση στοιχείων χρονολογικών σειρών και στοιχείων panel, Έλεγχοι για μοναδιαία ρίζα κάτω από διαρθρωτικές μεταβολές στις χρονολογικές σειρές. Συνολοκλήρωση και το υπόδειγμα διόρθωσης σφάλματος, Έλεγχοι συνολοκλήρωσης και έλεγχοι μακροχρόνιων προβλέψεων θεωριών στα πλαίσια του συνολοκληρωμένου VAR. Η αναπαράσταση κινητού μέσου ενός συνολοκληρωμένου VAR. Ταυτοποίηση υποδειγμάτων VAR: μόνιμες και προσωρινές διαταράξεις Θέματα μη γραμμικών χρονολογικών σειρών (Μη γραμμική συνολοκλήρωση, μη γραμμικά υπoδείγματα διόρθωσης σφάλματος, αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα με thresholds), Η γενικευμένημέθοδος των ροπών (GMM), Θέματα υποδειγμάτων συνδυασμού διαστρωματικών στοιχείων και χρονολογικών σειρών (υποδείγματα σταθερών και τυχαίων επιδράσεων).

Οικονομικά του Περιβάλλοντος

Καθηγητές: Σαρτζετάκης Ευτύχιος
ECTS: 7,5

Οικονομία και φύση, Εξωτερικές οικονομίες, Οικονομική της προστασίας του περιβάλλοντος (φόροι, επιδοτήσεις, πρότυπα), Μεταβιβάσιμες άδειες, Παίγνια ασύμμετρης πληροφόρησης, Η Τραγωδία των κοινών (Tragedy of the Commons), Άριστη χρήση μη-ανανεώσιμων πόρων (Ενεργειακοί πόροι, μεταλλεύματα), Άριστη χρήση ανανεώσιμων πόρων (αλιευτικά πεδία), Διατηρήσιμη ανάπτυξη
(Δε διδάχθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023)

3ο Εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία

ECTS: 30

Κατά τη διάρκεια του Γ’ εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να ετοιμάσει ένα προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και να επιλέξει επιβλέποντα καθηγητή με τη σύμφωνη γνώμη του. Ο επιβλέπων καθηγητής μπορεί να είναι: α) μέλος ΔΕΠ των συμμετεχόντων στα Δ.Π.Μ.Σ. τμημάτων ή β) μέλη ΔΕΠ τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή τμήματος άλλου ΑΕΙ που δεν συμμετέχει στα αντίστοιχα Δ.Π.Μ.Σ. και έχει μερική ή εξ’ ολοκλήρου ανάθεση μαθήματος. Σε αυτό θα πρέπει να προσδιορίζεται το θέμα, που θα αναλυθεί, η επιχείρηση ή ο οργανισμός με τον οποίον ενδεχομένως θα γίνει η απαραίτητη συνεργασία, η μεθοδολογία και η βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί. Η αποδοχή της προτάσεως για έρευνα γίνεται με κριτήρια τη συνάφεια του θέματος με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τη συμβολή σε αναμενόμενα οφέλη και στοιχεία πρωτοτυπίας στην προσέγγιση. Η αποδοχή της πρότασης για έρευνα επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Ανάλογα με την εξέλιξη στην εκπόνηση της εργασίας, ο μεταπτυχιακός φοιτητής ενημερώνει τον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος παρακολουθεί (τηρώντας ημερολόγιο προόδου), αν τηρούνται οι στόχοι και οι προδιαγραφές της έρευνας.

Με την ολοκλήρωση της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας ο φοιτητής παρουσιάζει τα κύρια σημεία της εργασίας με τα συμπεράσματα. Το όριο των λέξεων για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας είναι 9.000 – 15.000 λέξεις, αλλά δίνεται η δυνατότητα αύξησης των λέξεων σε 20.000 – 25.000, κατά την κρίση του επιβλέποντα, εφόσον πράγματι διακρίνει μεγάλη αναγκαιότητα περαιτέρω ανάλυσης του θέματος.

Για την εξέταση της διπλωματικής εργασίας ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων καθηγητής και δύο (2) άλλα μέλη (εξεταστές) Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α?, Β? ή Γ?, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Η Τριμελής Επιτροπή, στη συνέχεια, υποβάλλει την αξιολόγηση και τη βαθμολογία της εργασίας στη Γραμματεία για έγκριση στην Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.

Τελευταία Νέα