Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές
Διεθνής Χρηματοδότηση
  • Γενικά
  • Βιβλιογραφία
  • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
  • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Διεθνής Χρηματοδότηση
Καθηγητές
Τύπος Μαθήματος
Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική
Περιγραφή

Διεθνείς συνθήκες ισοδυναμιών, εναλλακτικά υποδείγματα προσδιορισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών, νομισματικές κρίσεις, κρατική παρέμβαση στην αγοράξένου συναλλάγματος, συναλλαγματικές διευθετήσεις, προσδιορισμός ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, διεθνείς νομισματικές εξελίξεις.

Βασικά Βιβλία
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση