Συμμετοχή σε Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών – Μάρτιος 2023

·

Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τη γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη, το αργότερο έως τις 21/02/2023,  για τη συμμετοχή σας στις παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών που θα γίνουν τον Μάρτιο με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  1. Στέλνοντας συμπληρωμένο το έντυπο (βλ. τέλος ανάρτησης) στον καθηγητή σας και ζητώντας του να το υπογράψει είτε ηλεκτρονικά, είτε χειρόγραφα και να το σκανάρει και να το στείλει με e-mail στη γραμματεία.
  2. Στέλνοντας ο καθηγητής σας στη γραμματεία ένα e-mail από τον ακαδημαϊκό του λογαριασμό της μορφής :

Ο φοιτητής/τρια.. ….. θα συμμετέχει στις επόμενες παρουσιάσεις των Διπλωματικών Εργασιών του Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη με την εργασία …(Τίτλος Εργασίας).

  1. Στέλνοντας εσείς ένα e-mail στη Γραμματεία με κοινοποίηση στον καθηγητή σας, της μορφής:

Έχοντας τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντα/επιβλέπουσας  καθηγητή/τριας μου κ. ………………….. θα συμμετέχω στις επόμενες παρουσιάσεις των Διπλωματικών Εργασιών του Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη με την εργασία …(Τίτλος Εργασίας). 

Ο καθηγητής σας θα πρέπει να απαντήσει ότι συμφωνεί στην παρουσίαση της εργασίας σας.

!! Σε περίπτωση που έχετε κάνει αλλαγή στον τίτλο θα πρέπει να στείλετε ένα e-mail – αίτημα που να ζητάτε την αλλαγή (με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή σας) και στο έντυπο για τις παρουσιάσεις ή στο e-mail του καθηγητή σας να αναφέρετε ο σωστός (καινούργιος) τίτλος. Το αίτημα τίθεται προς έγκριση στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του προγράμματος.

!! Σε περίπτωση που δεν προλαβαίνετε να παρουσιάσετε (και δεν έχετε εξαντλήσει το δικαίωμα παράτασης του χρόνου συγγραφής της διπλωματικής εργασίας) θα πρέπει να καταθέσετε στο ίδιο χρονικό διάστημα και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή σας, μια αίτηση προς την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη, για παράταση του χρόνου συγγραφής της διπλωματικής σας Εργασίας. Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί με e-mail στη γραμματεία αναφέροντας ότι έχετε τη σύμφωνη γνώμη του καθηγητή σας, ενώ καλό θα ήταν να υπάρχει και κοινοποίηση στον επιβλέποντα καθηγητή.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ