Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

Προσωπικό

29/08/2013

Προσωπικό

[people]

ΔΕΛΗΠΑΛΛΑ ΣΟΦΙΑ

Δημοσιεύσεις

Delipalla, S. (2009) “Commodity tax structure and informal activity”, Bulletin of Economic Research, vol. 61 (4), pp. 283-294.
Delipalla, S. (2009) “Tobacco tax structure and smuggling”, FinanzArchiv/ Public Finance Analysis, vol. 65 (1), pp. 93-104. Delipalla, S. and M.J.Keen (2006) “Product quality and the structure of commodity taxes”, Journal of Public Economic Theory, 2006, vol. 8 (4), pp. 547-554.
Delipalla, S. and P. Sanfey (2001) “Commodity taxes, wage determination and profits”, Journal of Public Economic Theory, 2001, vol. 3 (2), pp. 203-217.
Delipalla, S. and O.A. O’Donnell (2001) “Estimating tax incidence, market power and market conduct: The European cigarette industry”, International Journal of Industrial Organisation, 2001, vol. 19, pp. 885-908.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πρώην Α.Β.Σ.Θ. (1986), με μεταπτυχιακές σπουδές και Διδακτορικό δίπλωμα από το University of Saskatchewan, Canada (1989 και 1992). Εργάστηκε ως ερευνητής στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (1995-1996) και στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (1996-2000) και δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης (1997-2000), ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2000-2002) και ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2002-2006). Υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ως Αναπληρωτής Καθηγητής από το 2006. Διδάσκει Μικροοικονομική σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην μέτρηση και ανάλυση της παραγωγικότητας.

Δημοσιεύσεις

1. Chambers, R.G., Karagiannis, G. and V. Tzouvelekas. «Productivity Accounting for Separable Technologies», Journal of Productivity Analysis, 2014, vol.
2. Fare, R. and G. Karagiannis. «A Postscript on Aggregate Farrell Efficiencies», European Journal of Operational Research, 2014, vol. 233(3), pp. 784-786.
3. Fare, R. and G. Karagiannis. «Radial and Directional Measures of the Rate of Technical Change», Journal of Economics, 2014, vol.
4. Karagiannis, G. «More on the Fox Paradox», Economics Letters, 2012, vol. 116(2), pp. 333-334.
5. Giannakas, K., Karagiannis, G. and V. Tzouvelekas. «Spillovers, Efficiency and Productivity Growth in Advertising», American Journal of Agricultural Economics, 2012, vol. 94(5), pp. 1154-1170.

CV

43 selides!

ΚΑΡΦΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο του Essex της Αγγλίας, απ’ όπου έλαβε το Master of Arts to 1984 και το PhD to 1988. Οι μεταπτυχιακές του σπουδές για το διδακτορικό δίπλωμα χρηματοδοτήθηκαν με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδας. Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια της Αυστραλίας, Sydney, New South Wales και MacQuarie, και έχει δώσει διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο Louis Pasteur της Γαλλίας. Από το 1995 έως το 2001 είχε την υποτροφία Jean Monnet teaching fellowship, και το 2010 επισκέφτηκε, έχοντας ερευνητική υποτροφία, την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι στο χώρο της Διεθνούς Χρηματοδότησης, όπου ασχολείται με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, και της Μακροοικονομετρίας, όπου ασχολείται με τις κυκλικές διακυμάνσεις. Είναι συγγραφέας διδακτικών βιβλίων σε προπτυχιακό επίπεδο και έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε σημαντικά διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συμπεριλαμβανομένων, Economics Letters, Journal of Money Credit, and Banking, Journal of International Money and Finance, Economic Modelling, International Journal of Finance and Economics, Review of International Economics, Journal of Macroeconomics, Review of Development Economics.

Ενεδικτικές Δημοσιεύσεις:

“Credit and Business Cycles in Greece: Is There Any Relationship?”, Costas Karfakis, Economic Modelling , 2013, 32, 23-29.

“Money and Real Output in Euro Area: Is Money Redundant?”, Costas Karfakis, International Economic Journal, 2013, 27,

“Modelling the Australian Dollar-US Dollar Exchange Rate Using Co-integration Techniques”, (with Anthony Phipps), Review of International Economics, 1999, 7, 265-79

Exchange Rates, Interest Rates and the Current Account News: Some Evidence from Australia”, (with Suk-Joong Kim), Journal of International Money and Finance, 1995, 14, 575-95

“Interest Rate Linkages Within the European Monetary System: A Time Series Analysis”, (with Demetrios Moschos), Journal of Money, Credit, and Banking, 1990, 22, 388-94.

ΚΥΡΤΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη – Ανάλυση Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των τελευταίων προσεγγίσεων στην ανάλυση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Θα δοθεί έμφαση στις υποθέσεις της θεωρίας των αποτελεσματικών αγορών και χαρτοφυλακίου οι οποίες δεν επιβεβαιώθηκαν στο πολύπλοκο περιβάλλον που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης. Επιπροσθέτως θα διερευνηθούν θέματα που αφορούν στην τιτλοποίηση, στην επιτοκιακή διάρθρωση και στη συμβολή της νομισματικής πολιτικής στο μέγεθος της κρίσης. Οι διαλέξεις θα εμπλουτιστούν με εφαρμογές καθώς και με εργαστήρια στα πλαίσια των οποίων οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να ελέγξουν σε πραγματικά δεδομένα την εφαρμοσιμότητα των διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων και μοντέλων.

Σύντομο βιογραφικό

Η Κατερίνα Κύρτσου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συνεργαζόμενη καθηγήτρια στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Montpellier I, συνεργαζόμενη ερευνήτρια στα Πανεπιστήμια του Strasbourg και Paris 10, συνεργαζόμενο μέλος στο Institut des Systèmes Complexes de Paris, Ile-de-France, και μέλος του Euro Area Business Cycle Network. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα κεφαλαιαγοράς στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου ενώ συμμετέχει στην ομάδα COSA του Εθνικού Κέντρου Έρευνας «Δημόκριτος». Επιπλέον είναι αξιολογήτρια στο US National Science Foundation, στην Economics list του Routledge καθώς και σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Η κυρία Κύρτσου έλαβε μέρος μέχρι τώρα σε πάνω από 50 επιστημονικές επιτροπές διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και η δουλειά της έχει δημοσιευτεί σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά. Editor και co- editor πέντε ειδικών τευχών και δύο συλλεκτικών τόμων, είναι στη συντακτική ομάδα των επιστημονικών περιοδικών Annals of Financial Economics, Cliometrica, Journal of Behavioural Experimental Finance, Brussels Economic Review, European Journal of Finance, International Review of Financial Analysis, Journal of Economic Asymmetries και International Journal of Bifurcation and Chaos.

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις:

1. Kyrtsou, C., and Malliaris A., (2009): The impact of information signals on market prices, when agents have non-linear trading rules, Economic Modelling, vol. 26 (1), pp. 167-176.

2. Kyrtsou, C., and Vorlow, C., (2009): Modelling nonlinear comovements between time series, Journal of Macroeconomics, vol. 30 (2), pp. 200-211.

3. Kyrtsou, C., and Terraza M., (2010): Seasonal Mackey-Glass-GARCH process and short-term predictability, Empirical Economics, vol. 38(2), pp. 325-345.

4. Karagianni, S., and Kyrtsou, C., (2011): Analysing the dynamics between US inflation and Dow Jones index using nonlinear methods, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, vol. 15(2), article 4.

5. Kollias, C., Kyrtsou, C., and Papadamou, S., (2013): Security shocks and oil prices– stock indices relationship, Energy Economics, vol. 40, pp. 743–752.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. με Μεταπτυχιακό (Μ.Α.) και Διδακτορικό στα Οικονομικά (Ph.D. in Economics, 1991) από το Πανεπιστήμιο της Οττάβας (Καναδάς). Δίδαξε από το 1992 έως το 2003 στο Πανεπιστήμιο Λαβάλ στην πόλη Κεμπέκ του Καναδά (Université Laval, Québec), αρχικά ως Επίκουρος και από το 1999 ως Αναπληρωτής Καθηγητής. Στο ΠΑΜΑΚ διδάσκει από το 2003 (από το 2008 στη βαθμίδα του Καθηγητή). Στο διάστημα 2006- 2009 υπήρξε μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο ΠΑΜΑΚ έχει χρηματίσει Πρόεδρος του Μεταπτυχιακού στην ΟΕ (2005-08), Πρόεδρος του Τμήματος ΟΕ (2009-11), Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού (2010-13) και είναι μέλος του Συμβουλίου του Ιδρύματος. Διδάσκει Βιομηχανική Οικονομική και Μικροοικονομία στο Προπτυχιακό καθώς και Βιομηχανική Οργάνωση και Διεθνές Εμπόριο στο Μεταπτυχιακό. Έχει επίσης διδάξει οικονομικά μαθήματα σε προγράμματα ΜΒΑ. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη θεωρία των διαφοροποιημένων προϊόντων και τη θεωρία των κάθετων σχέσεων, με εφαρμογές σε θέματα πιστοποίησης ποιότητας, περιβάλλοντος, αερομεταφορών και πολιτικής ανταγωνισμού. •CONSTANTATOS, C., and M. HERRMANN “Market Inertia and the Introduction of Green Products: Can Strategic Effects Justify the Porter Hypothesis?”, Journal of Environmental and Resource Economics Vol. 50, No 267-284.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

•BONROY, O. and C. CONSTANTATOS “On the Use of Labels in Credence Goods Markets.” Journal of Regularory Economics, Vol. 33, No 3, 2008, pp.237-252.

•BARLA, P., and C. CONSTANTATOS, “Strategic Interactions and Airline Network Morphology under Demand Uncertainty.” European Economic Review 49/3, pp 703-716, April 2005.

•CONSTANTATOS, C. and E. S. SARTZETAKIS, “On Commodity Taxation in Vertically Differentiated Markets.” International Journal of Industrial Organization, 1999, pp. 1203-1217.

•CONSTANTATOS, C. and S. PERRAKIS, “Vertical Differentiation: Entry and Market Coverage with Multiproduct Firms.” International Journal of Industrial Organization vol. 16, 1997, pp. 81-103.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας (1997), με M.A. in Economics & Finance, University of Sheffield (1998) και Ph.D. in Economics, University of Sheffield (2003). Το 2000-2002 ήταν Research Assistant στο University of Sheffield, το 2002-2003, ESRC Research Fellow, στο Brunel University, το 2003-2007, Lecturer in Economics, στο Loughborough University, ενώ από το 2007 είναι Λέκτορας, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Συνολοκληρωμένες σειρές, Προβλέψεις, Σταθερότητα Συστημάτων, Οικονομικά της Ενέργειας. Έχει δημοσιεύσει μεταξύ άλλων στα εξής περιοδικά: Economics Letters, Macroeconomic Dynamics, Review of International Economics, Empirical; Economics, Energy Economics, Computational Economics και Journal of Forecasting.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

1. A note on the extent of US regional incomes convergence (with Mark J. Holmes and Jesus Otero) forthcoming Macroeconomic Dynamics.

2. Alagidede, P. and T. Panagiotidis 2012 Stock returns and inflation: Evidence from Quantile regression, Economics Letters 117, 283-286.

3. Chortareas, G., G. Magonis, T. Panagiotidis, 2012, The asymmetry of the New Keynesian Phillips curve in the euro-area, Economics Letters 114, 161-163.

4. M. J. Holmes J. Otero T. Panagiotidis, 2010. On the Stationarity of Current Account Deficits in the European Union, Review of International Economics, 18(4), p 730-740.

5. Holmes, M.J, J. Otero, T. Panagiotidis, 2013, On the dynamics of Gasoline market integration in the US, Energy Economics 36, 503-510.

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Πτυχιούχος του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. (1997). Μεταπτυχιακές σπουδές και Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2000 και 2005 αντίστοιχα). Υπηρετεί στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών ως μέλος ΔΕΠ από το 2011. Διδάσκει Μαθηματικά και Οικονομετρία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: εφαρμοσμένη οικονομετρία, ανάλυση και προβλεψιμότητα χρονοσειρών.

5 Πρόσφατες Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

1. Malliaropulos, D., E. Panopoulou, T. Pantelidis and N. Pittis (2013), “Decomposing the Persistence of Real Exchange Rates”, Empirical Economics, 44 (3), 1217-1242.

2. Panopoulou, E. and T. Pantelidis (2013), “Cross-state disparities in the US health care expenditure”, Health Economics, 22(4), 451-465.

3. Panopoulou, E. and T. Pantelidis (2012), “Convergence in Per Capita Health Expenditures and Health Outcomes in the OECD Countries”, Applied Economics, 44 (30), 3909-3920.

4. Hepburn, C.J., P. Koundouri, E. Panopoulou and T. Pantelidis (2009), “Social Discounting under Uncertainty: A Cross-country Comparison”, Journal of Environmental Economics and Management, 57 (Issue 2), 140-150.

5. Groom, B., P. Koundouri, E. Panopoulou and T. Pantelidis (2007), “Discounting the Distant Future: How Much does Model Selection Affect the Certainty Equivalent Rate?”, Journal of Applied Econometrics, 22 (3), 641-656.

ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

Καθηγητής Οικονομικών του Περιβάλλοντος στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη και εκτελεστικός Διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου. Ιδρυτικός Διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών MSc in Sustainable Development στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Carleton Unversity, University of British Columbia και Thompson Rivers University στον Καναδά. Στο τελευταίο διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή των οικονομικών και της διαχείρισης του περιβάλλοντος. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους, έχει παρουσιάσει την ερευνητική του δουλειά σε ένα μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων, είναι μέλος του Editorial Board του περιοδικού Environment and Development Economics και έχει διατελέσει κριτής σε πλειάδα διεθνών ακαδημαϊκών περιοδικών. Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Copernicus Alliance (the European Network on Higher Education for Sustainable Development). Είναι επιστημονικά υπεύθυνος ενός μεγάλου αριθμού χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, υπεύθυνος του πιστοποιημένου με EMAS Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συμμετείχε ως Lead Author στην σύνταξη του Millennium Ecosystem Assessment, έχει εκπονήσει μελέτες και έχει προσφέρει υπηρεσίες ως ειδικός σύμβουλος σε κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς στον Καναδά και την Ελλάδα.

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις:

1. E. Sartzetakis, A. Xepapadeas and E. Petrakis (2012) «The Role of Information Provision as a Policy Instrument to Supplement Environmental Taxes», Environmental and Resource Economics, Vol. 52, pp. 347–368.

2. Sartzetakis E. S. and P. Tsigaris (2009) “Uncertainty and the double dividend hypothesis” Environment and Development Economics, Vol. 14 (5), pp. 565-586.

3. Diamantoudi E. and S. Sartzetakis (2006) “International Environmental Agreements: An Analytical Approach”, Journal of Public Economic Theory, 8 (2), pp. 247–263.

4. Sartzetakis E.S. (2004) “On the efficiency of Competitive Markets for Emission Permits», Environmental and Resource Economics, Vol. 27, No 1, pp.1-19.

5. Constantatos C. and E. S. Sartzetakis (1999) “On Commodity Taxation in Vertically Differentiated Markets”, International Journal of Industrial Organization, Vol. 17, pp. 1203-1217.

ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (1983). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Οικονομικά από το Οικονομικό Τμήμα της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. (1985). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Οικονομικά από το Ohio State University στις ΗΠΑ (1986). Διδακτορικό Δίπλωμα στα Οικονομικά από το Ohio State University (1991). Ενδεκαετής διδακτική και ερευνητική εμπειρία στο National University of Ireland, Galway. Επισκέπτης ερευνητής και καθηγητής στο University of York (U.K.) το 1999/2000 και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2000) και επισκέπτης ερευνητής στο University of California, San Diego στις ΗΠΑ (2000). Μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών από το 2002. Διδάσκει Οικονομετρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και Μακροικονομική Θεωρία σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την εμπειρική ανάλυση της σχέσης μεταξύ μακροοικονομικής αβεβαιότητας και μακροοικονομικής επίδοσης και εφαρμογές τεχνικών χρονολογικών σειρών για τον εμπειρικό έλεγχο συνθηκών αρμπιτράζ της διεθνούς χρηματοοικονομικής.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

(1) “A multivariate GARCH approach of the relationship between inflation, output growth, and real and nominal uncertainty for the G7”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 2006, Vol. 68, no. 3, pp. 319-344 (σε συνεργασία με M. Karanasos and J. Kim)

(2) “Exchange rate volatility and output volatility: a theoretical approach”, Review of International Economics, 2009, Vol. 17, no. 3, pp. 552-569, (σε συνεργασία με M. Grydaki)

(3) “Oil volatility and the option value of waiting: an analysis of the G7”, Journal of Futures Markets, 2011, vol. 31, no. 7, 679-702. (σε συνεργασία με D. Bredin and J. Elder)

(4) “Inflation and output growth uncertainty and their relationship with inflation and output growth”, Economics Letters, 2002, vol. 75, no. 3, pp. 293-301 (σε συνεργασία με M. Karanasos and J. Kim)

(5) “Inflation, output growth, and nominal and real uncertainty: Empirical evidence for the G7”, Journal of International Money and Finance, 2007, Vol. 26, no. 2, pp. 229-250 (σε συνεργασία με M. Karanasos)