Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

 • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
 • Δεξιότητες εφαρμογών
 • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές
Βιομηχανική Οργάνωση
 • Γενικά
 • Βιβλιογραφία
 • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
 • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Βιομηχανική Οργάνωση
Τύπος Μαθήματος
Οικονομική Θεωρία και Πολιτική
Περιγραφή

Μελέτη αγορών ατελούς ανταγωνισμού, Δύναμη αγοράς, Διάκριση τιμών, Διαφοροποίηση—ποιότητα—ποικιλία, Κλασσικά μοντέλα ολιγοπωλίου, Συμπαιγνία, Κάθετη ολοκλήρωση, Αρχές στρατηγικής συμπεριφοράς (στρατηγικά υποκατάστατα-συμπληρωματικά, κλπ.),Πρακτικές στρατηγικής συμπεριφοράς (αποτροπή εισόδου, οριζόντιες συγχωνεύσεις, ανταγωνισμός σε πολλές αγορές ταυτόχρονα, επιβάρυνση κόστους αντιπάλου, κ.ά.), R&D.

Βασικά Βιβλία
 • Tirole, Jean (1988), The Theory of Industrial Organization, MIT Press, Cambridge Mass.
 • Church, Jeffrey and Roger Ware (2000), Industrial Organization, A Strategic Approach, Irwin McGraw Hill.
Άλλες Αναφορές
 • Carlton, D. W., and J. M. Perloff (1994), Industrial Organization (3rd edition), Harper Collins.
 • Rasmusen, E. (1989), Games and Information: An Introduction to Game Theory, Basil Blackwell, Cambridge Mass.
 • Scherer, F.M. and Ross, Industrial market Structure and Economic Performance (3rd edition) Rand McNally & Company, Chicago.
 • Schmalensee, R. and R. D. Willig, eds (1989) Handbook of Industrial Organization, New York: North Holland.
Μέθοδος Εργασίας

Το μάθημα θ’ αποτελεί περισσότερο συζήτηση παρά παρουσίαση της ύλης. Αυτό προϋποθέτει ότι οι φοιτητές θα έχουν κάνει εκ των προτέρων μία πρώτη ανάγνωση της υπό συζήτησιν ύλης.
Θα διανέμονται τακτικά ασκήσεις οι οποίες θα συζητούνται σε ειδικές συναντήσεις εκτός των κανονικών ωρών του μαθήματος (φροντιστήρια) και θ’ αποτελούν μέρος της εξεταστέας ύλης. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν δουλέψει πάνω στις ασκήσεις πριν έρθουν στις συναντήσεις όπου θα πρέπει να προτείνουν μεθόδους λύσης. Κανένα έντυπο με λύσεις δεν θα διανεμηθεί.

Αξιολόγηση
 • Μία πρόοδος (40%)—εκτός ωρών μαθήματος—εβδομάδα της 26ης Μαρτίου
 • Μία τελική εξέταση (50%)
 • Συμμετοχή στο μάθημα και τα φροντιστήρια (10%)

Ι. Εισαγωγή

1. Εισαγωγή στη βιομηχανική οργάνωση.
2. Γενικά κριτήρια ευημερίας
3. Ο τέλειος ανταγωνισμός ως το ιδανικό μέσο ικανοποίησης των κριτηρίων ευημερίας.
4. Η ωφέλεια από τις ανταλλαγές προϊόντων και το πλεόνασμα του καταναλωτή.
5. Τα προβλήματα του τέλειου ανταγωνισμού και η “ισχύς αγοράς”.

ΙΙ. Μονοπώλιο

6. Καθορισμός τιμών και αιτίες αναποτελεσματικότητας.
7. Μονοπώλιο με πλέον του ενός προϊόντα.
8. Διαρκή αγαθά και μονοπωλιακή ισχύς.
9. Επιλογή προϊόντος Ι : Ποιότητα και Διαφήμιση υπό συνθήκες συμμετρικής πληροφόρησης.
10. Επιλογή προϊόντος ΙΙ : Ποιότητα και Διαφήμιση υπό συνθήκες ασύμμετρης πληροφόρησης.
11. Πολιτική διάκρισης μέσω των τιμών.

ΙΙΙ. Ολιγοπώλιο

12. Ανταγωνισμός μέσω των τιμών και ανταγωνισμός μέσω των ποσοτήτων.
13. Δείκτες συγκέντρωσης της αγοράς και η θεωρία “δομή-συμπεριφορά-απόδοση”.
14. Δυναμικός ανταγωνισμός, καρτέλ και μυστικές συμφωνίες.
15. Παρεμπόδιση εισόδου νέων επιχειρήσεων.
16. Κατηγοριοποίηση ανταγωνιστικών στρατηγικών και εφαρμογές της.
17. Διαφοροποίηση του προϊόντος
18. Πληροφόρηση και στρατηγική συμπεριφορά : Reputation, Limit pricing, Predation.

ΙV. Πρακτικές αντιμονοπωλιακής πολιτικής.

19. Οριζόντιες συγχωνεύσεις επιχειρήσεων.
20. Κάθετη ολοκλήρωση και κάθετοι περιορισμοί συμπεριφοράς.
21. Αύξηση του κόστους των ανταγωνιστών.