Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές
Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
  • Γενικά
  • Βιβλιογραφία
  • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
  • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Τύπος Μαθήματος
Οικονομική Θεωρία και Πολιτική
Περιγραφή

Γενική ισορροπία: Κουτί Edgeworth, Διαγραμματική ανάλυση, Ισορροπία με ανταλλαγή και παραγωγή, Ύπαρξη και μοναδικότητα με δύο αγορές, Πυρήνας και ανταγωνιστική ισορροπία, Θεμελιώδη θεωρήματα γενικής ισορροπίας, Οικονομικά της πληροφόρησης: Δυσμενής επιλογή (Adverse Selection), Λύσεις στο πρόβλημα δυσμενούς επιλογής: Signaling, Screening, Ηθικός κίνδυνος: Contracts-Principal Agent και Αντιμετώπιση του προβλήματος του ηθικού κινδύνου, Θεωρία κοινωνικής επιλογής και οικονομικά της ευημερίας, Δημοπρασίες και εισαγωγή στη σχεδίαση μηχανισμών (mechanism design).

Βασικά Βιβλία
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση