Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές
Μακροοικονομική Θεωρία Ι
  • Γενικά
  • Βιβλιογραφία
  • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
  • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Μακροοικονομική Θεωρία Ι
Τύπος Μαθήματος
Μάθημα Κορμού
Περιγραφή

Βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής μεγέθυνσης σύμφωνα με τους Kaldorκαι Romer. Το νεοκλασικό υπόδειγμα του Solow. Το νεοκλασικό υπόδειγμα μεμικροθεμελιώσεις: άπειρους (Ramsey-Cass-Koopmans) και πεπερασμένους (Alais-Samuelson-Diamond, Blanchard) χρονικούς ορίζοντες. Θεωρία τωνεπιχειρηματικών κύκλων, Νεοκλασική και Νέο-Κευνσιανή θεώρηση τωνεπιχειρηματικών κύκλων, Στοχαστικά υποδείγματα γενικής ισορροπίας,Πραγματικά και νομισματικά σοκ στην οικονομία.

Βασικά Βιβλία
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση