Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές
Ανάλυση Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου
  • Γενικά
  • Βιβλιογραφία
  • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
  • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Ανάλυση Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου
Καθηγητές
Τύπος Μαθήματος
Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική
Περιγραφή

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των τελευταίων προσεγγίσεων στην ανάλυση των αγορών χρήματοςκαι κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν στην αποτίμηση αξιογράφων σταθερού και μεταβλητού εισοδήματος, στη θεωρία χαρτοφυλακίου, και στις θεωρίες αποτελεσματικών και ετερογενών αγορών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην οικονομική διάσταση των χρηματοοικονομικών ανωμαλιών και των αιτίων της εμφάνισης shocks στην αγορά. Τέλος διερευνείται η σημασία της εισόδου νέας πληροφορίας καθώς και των χαρακτηριστικών των επενδυτικών μηχανισμών στη διαμόρφωση των τιμών.

Βασικά Βιβλία
Άλλες Αναφορές
Μέθοδος Εργασίας
Αξιολόγηση