Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

 • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
 • Δεξιότητες εφαρμογών
 • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές
Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου
 • Γενικά
 • Βιβλιογραφία
 • Μεθοδολογία - Αξιολόγηση
 • Εξεταστέα Ύλη
Τίτλος
Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου
Τύπος Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Περιγραφή

Αίτια και αποτελέσματα του διεθνούς εμπορίου : το κλασσικό και το νεοκλασικό μοντέλο, Εμπορική πολιτική υπό καθεστώς πλήρους ανταγωνισμού. Διεθνές εμπόριο με ατελήανταγωνισμό, Εμπορική πολιτική υπό καθεστώς ατελούς ανταγωνισμού, Εμπόριο καισυναλλαγματικές ισοτιμίες, Πολυεθνικές εταιρίες, Οικονομική Ολοκλήρωση, Μεγέθυνση και διεθνές εμπόριο.

Βασικά Βιβλία
 • Bowen, Harry, P., Abraham Hollander and Jean-Marie Viaene (BHV), 1998. Applied International Trade Analysis. The University of Michigan Press (Ann Arbor)
Άλλες Αναφορές
 • Anderson, J. 1988. The Relative Inefficiency of Quotas. MIT Press.
 • Bagwell, K. et R. Staiger, 2003. The Economics of the World Trading System, MIT Press.
 • Bhagwati, J.N., A. Panagariya et T. N. Srinivasan, 1998. Lectures on International Trade 2nd ed. MIT Press.
 • Chacholiades, Miltiades, 1990. International Economics. McGraw-Hill.
 • Dixit, A. et V. Norman, 1980. Theory of International Trade: A Dual General Equilibrium Approach. Cambridge University Press.
 • Grossman G.M. et K. Rogoff, 1995. Handbook of International Economics vol. 3. North Holland.
 • Helpman, H. et P.R. Krugman, 1986. Market Structure and Foreign Trade. MIT Press
 • Jones R.W. et P. Kenen (eds), 1984. Handbook of International Economics vol. 1. North Holland.
 • Layard, P., R., G., and A. A. Walters (LW) 1978. Microeconomic Theory. McGraw-Hill.
Μέθοδος Εργασίας

Το μάθημα θα αποτελεί περισσότερο συζήτηση παρά της ύλης παρά παρουσίασή της. Αυτό προϋποθέτει ότι οι φοιτητές θα έχουν κάνει εκ των προτέρων μία πρώτη ανάγνωση της υπό συζήτησιν ύλης.

Αξιολόγηση
 • Μία πρόοδος (45%)
 • Μία τελική εξέταση (55%)

Ι. Εισαγωγή

1. Εισαγωγή στο διεθνές εμπόριο. BHV Ch 1, 2.
2. Γενικά κριτήρια ευημερίας. LW Ch 1.
3. Σύντομη επανάληψη της γενικής ισορροπίας. LW Ch2.

ΙΙ. Διεθνές εμπόριο και εμπορική πολιτική υπό καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού 

4. Το υπόδειγμα του Ρικάρντο. BHV Ch 3.
5. Το υπόδειγμα των Χέκτσερ-Ολίν-Σάμουελσον (Heckscher-Ohlin-Samuelson ή HOM ή Factor Abundance Model). BHV Ch 4, LW Ch 4 .
6. Εμπορική πολιτική Ι : Τέλειος ανταγωνισμός. BHV Ch 5.
7. Προσαρμογές και προεκτάσεις του υποδείγματος HOM. BHV Ch 6.

ΙΙΙ. Διεθνές εμπόριο και εμπορική πολιτική υπό καθεστώς ατελούς ανταγωνισμού.

8. Διεθνές εμπόριο και ατελής ανταγωνισμός. BHV Ch 9.
9. Εμπορική πολιτική ΙΙ : Ατελής ανταγωνισμός. BHV Ch 10.
10. Πολυεθνική παραγωγή και πολυεθνικές εταιρείες. BHV Ch 11.

ΙV. Ειδικά θέματα διεθνούς εμπορίου.

11. Οικονομική ενοποίηση. BHV Ch 12.
12. Τιμή συναλάγματος και διεθνές εμπόριο. BHV Ch 13.
13. Οικονομική μεγέθυνση και διεθνές εμπόριο. BHV Ch 14.