Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές
Σιώκης Φώτιος
siokis
  • Γενικά
  • Βιογραφικό
  • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
  • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Μακροοικονομική πολιτική με έμφαση στα Βαλκάνια και στη ΝΑ Ευρώπη
Πτυχίο
Διδακτορικό
Ph.D. in Economics, Graduate Center, City University of New York (1995)
Γραφείο
ΚΖ, 200
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 891459
Fax
E-mail
fsiokis (at) uom.gr