Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές
Χρήστου Βαρσακέλης Δημήτριος
ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΡΣΑΚΕΛΗΣ
  • Γενικά
  • Βιογραφικό
  • Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις
  • Μαθήματα
Τρέχουσα Θέση
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο
Βελτιστοποίηση και λήψη αποφάσεων
Πτυχίο
B.S. Electrical Engineering and Computer Science, University of California Berkeley, U.S.A. (1992)
Διδακτορικό
Ph. D. Engineering Sciences, Harvard University, U.S.A. (1999)
Γραφείο
ΓΔ, 432
Ώρες Γραφείου
Τηλ.
2310 891721
Fax
2310 891290
E-mail
dcv (at) uom.gr