Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

 • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
 • Δεξιότητες εφαρμογών
 • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

Αίτηση Συμμετοχής

17/02/2014
Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για το ΔΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη είναι:

 • Έντυπη αίτηση (πατήστε εδώ) ή παραλάβετε το από τη Γραμματεία των Δ.Π.Μ.Σ.)
 • Αντίγραφο πτυχίου /διπλώματος (ΔΟΑΤΑΠ για πτυχία από ΑΕΙ εξωτερικού)
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.). Εναλλακτικά μπορεί να κατατεθεί και το Παράρτημα Διπλώματος.
 • Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας, επικυρωμένο με κάθε νόμιμο τρόπο.
 • Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό, χωρίς να απαιτείται επικύρωση. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που δεν έχουν ελληνικό Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, καταθέτουν επί πλέον των ανωτέρω και πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ.
 • Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών.
 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (πατήστε εδώ) ή παραλάβετε το από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.) Οι συστατικές επιστολές είναι εμπιστευτικές και δεν επιστρέφονται.

Ο κωδικός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το  TOEFL είναι: 7006.

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, γίνεται σε τρεις φάσεις.

 1. Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στην δεύτερη φάση είναι αφ’ ενός μεν η κατάθεση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών μεταξύ των οποίων και η πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας. μ
 2. Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης και οι αντίστοιχες μέγιστες βαθμολογίες είναι:

α) Γενικός βαθμός πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή έξι (6), με ανώτατο όριο τα σαράντα (48) μόρια (πτυχία με βαθμό από 8 και πάνω παίρνουν όλα 48 μόρια).

β) Σχετικότητα πτυχίου με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ:

i) Πτυχίο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πολυτεχνικής Σχολής ή Μαθηματικών ελληνικού Πανεπιστημίου ή ομοταγούς του εξωτερικού (με αντιστοιχία ΔΟΑΤΑΠ): δώδεκα (12) μόρια

ii) Πτυχίο Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Διεθνών Σχέσεων, Πολιτικών Επιστημών, ελληνικού Πανεπιστημίου ή ομοταγούς του εξωτερικού (με αντιστοιχία ΔΟΑΤΑΠ): έξι (6) μόρια

iii) Πτυχίο άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, ΤΕΙ: μηδέν (0) μόρια

γ) Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών: μέχρι είκοσι (20) μόρια.

Ο συντελεστής βαρύτητας στη β’ φάση είναι 80%.

Μετά το τέλος της Β΄ φάσης αξιολόγησης, η Ε.Δ.Ε. αξιολογεί και προκρίνει τους υποψηφίους με βάση τα κριτήρια της δεύτερης φάσης. Στην συνέχεια προωθεί τον σχετικό κατάλογο των προκριθέντων στη δεύτερη φάση στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, η οποία προσκαλεί τους υποψηφίους για συμμετοχή στην τρίτη φάση.

 1. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει προφορική συνέντευξη με κλίμακα βαθμολόγησης από μηδέν (0) έως δέκα (10). Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή δύο (2), δηλαδή η συνέντευξη λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο είκοσι (20) μόρια.

Η Ε.Δ.Ε. συγκροτεί κατ’ έτος τριμελή Επιτροπή Επιλογής, η οποία διενεργεί τις συνεντεύξεις.  Με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου, η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατάλογο με αξιολογική σειρά. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων κατατίθεται από την Επιτροπή Επιλογής στην Ε.Δ.Ε. για επικύρωση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι.

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΔΠΜΣ και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της  ΕΔΕ ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.

Οι επιτυχόντες ενημερώνονται από τη Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν γραπτώς σε διάστημα που ορίζεται από την Γραμματεία αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας.