Αίτηση Συμμετοχής | Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη

Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

Αίτηση Συμμετοχής

17/02/2014

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για το ΔΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη είναι:

  • Έντυπη αίτηση (πατήστε εδώ) ή παραλάβετε το από τη Γραμματεία των Δ.Π.Μ.Σ.)
  • Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου /διπλώματος (ΔΟΑΤΑΠ για πτυχία από ΑΕΙ εξωτερικού)
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)
  • Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (πατήστε εδώ) ή παραλάβετε το από τη Γραμματεία των Δ.Π.Μ.Σ.)
  • Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας, επικυρωμένο με κάθε νόμιμο τρόπο.
  • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

Ο κωδικός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το  TOEFL είναι: 7006.

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, γίνεται σε τρεις φάσεις:

Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στην δεύτερη φάση είναι αφ’ ενός μεν η κατάθεση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών καθώς και η πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας των υποψηφίων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης και οι αντίστοιχες μέγιστες βαθμολογίες είναι:

α) Γενικός βαθμός πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή έξι (6), με ανώτατο όριο τα σαράντα (48) μόρια (πτυχία με βαθμό από 8 και πάνω παίρνουν όλα 48 μόρια).
β)Σχετικότητα πτυχίου με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ:
i) Πτυχίο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πολυτεχνικής Σχολής ή Μαθηματικών ελληνικού Πανεπιστημίου ή ομοταγούς του εξωτερικού (με αντιστοιχία ΔΟΑΤΑΠ): δώδεκα (12) μόρια
ii) Πτυχίο Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Διεθνών Σχέσεων, Πολιτικών Επιστημών, ελληνικού Πανεπιστημίου ή ομοταγούς του εξωτερικού (με αντιστοιχία ΔΟΑΤΑΠ): έξι (6) μόρια
iii) Πτυχίο άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, ΤΕΙ: μηδέν (0) μόρια
γ) Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών: μέχρι είκοσι (20) μόρια.

Ο συντελεστής βαρύτητας στη β’ φάση είναι 80%.

Μετά το τέλος της Β΄ φάσης αξιολόγησης καταρτίζεται κατάλογος με τους υποψήφιους. Η ΕΔΕ αξιολογεί και προκρίνει σε πρώτη συνεδρίαση τους υποψηφίους με βάση τα κριτήρια της δεύτερης φάσης. Στην συνέχεια προωθεί τον σχετικό κατάλογο των προκριθέντων στη δεύτερη φάση στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, η οποία προσκαλεί τους υποψηφίους για συμμετοχή στην τρίτη φάση.

Η τρίτη φάση περιλαμβάνει προφορική συνέντευξη με κλίμακα βαθμολόγησης από μηδέν (0) έως δέκα (10). Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή δύο (2), δηλαδή η συνέντευξη λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο είκοσι (20) μόρια.

Η διαδικασία της συνέντευξης γίνεται από ειδική επιτροπή Καθηγητών/Λεκτόρων των συνεργαζόμενων Τμημάτων, η οποία συγκροτείται με απόφαση της ΕΔΕ.

Με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου, καταρτίζεται κατάλογος με αξιολογική σειρά. Κατά την κατάρτιση του καταλόγου, ωστόσο, για λόγους διασφάλισης μιας κατά το δυνατό απρόσκοπτης και ισόρροπης ανάπτυξης των επιστημονικών προσεγγίσεων του ΔΠΜΣ, η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συμμετοχή στο ΔΠΜΣ κατά τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του αριθμού των εισακτέων από αποφοίτους Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ή Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Πολυτεχνικής ή Μαθηματικών ελληνικού Πανεπιστημίου ή ομοταγούς του εξωτερικού, εφόσον βεβαίως υπάρχουν τόσοι υποψήφιοι από τις παραπάνω κατηγορίες. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την ΕΔΕ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι.

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΔΠΜΣ και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της ΕΔΕ ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.

Οι επιτυχόντες ενημερώνονται από τη Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν γραπτώς εντός 5 ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του.

Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας.