Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

Δίδακτρα – Υποτροφίες

17/02/2014

Για την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική προβλέπονται δίδακτρα συνολικού ύψους 2000 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε δύο δόσεις.

Επιπλέον, χορηγούνται υποτροφίες απαλλαγής διδάκτρων σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των εισακτέων φοιτητών.