Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

  • Στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο
  • Δεξιότητες εφαρμογών
  • Συνέχιση σε διδακτορικές σπουδές

Γενικά

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 2017-2018

20/09/2017

Μπορείτε να βρείτε τη κατάσταση με τους επιτυχόντες στο Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη 2017-2018 εδώ.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 21/9 ώρες 10.30-14.00 την Παρασκευή 22/9  και τη Δευτέρα 25/9  ώρες 10.30-16.30, στη Γραμματεία του Προγράμματος στο Ισόγειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 23ου ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

08/06/2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 6/9/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, σε συνεργασία με τα Τμήματα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 23ου κύκλου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Οικονομική Επιστήμη, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη.

Στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών, Κοινωνικών, Διοικητικών, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι. (Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2916/2001. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών τους για την αξιολόγηση στη φάση των συνεντεύξεων, οφείλουν μέχρι τρία μαθήματα για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2017. Οι υποψήφιοι που οφείλουν μαθήματα θα πρέπει να καταθέσουν την τελική αναλυτική βαθμολογία τους, όπου θα φαίνεται ότι έχουν τελειώσει τις σπουδές τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της δεύτερης εβδομάδας των μαθημάτων και πάντως όχι μετά το τέλος Σεπτεμβρίου. Σημειώνεται ότι στη β’ φάση αξιολόγησης ως βαθμός πτυχίου θα υπολογισθεί ο μερικός Μ.Ο. της αναλυτικής βαθμολογίας, ο οποίος δεν αλλάζει μετά από την κατάθεση της τελικής αναλυτικής βαθμολογίας.
Στον 23ο κύκλο του προγράμματος που θα αρχίσει στα μέσα Σεπτεμβρίου 2017, θα εισαχθούν μέχρι πενήντα (50) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι 6/9/2017 (εκτός από το χρονικό διάστημα 14-25/8/2017) στη Γραμματεία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπη Αίτηση
2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου /διπλώματος
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.) Εναλλακτικά μπορεί να κατατεθεί και παράρτημα διπλώματος (με ακριβή Μέσο Όρο)
5. Δύο Συστατικές Επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ. Οι συστατικές επιστολές είναι εμπιστευτικές και δεν επιστρέφονται.
6. Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ (https://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp) ή TOEFL τουλάχιστον 87 στο Internet-based test ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. (Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Ο κωδικός για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι 7006 – Department Code 84). Τα υπόλοιπα αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζονται επικυρωμένα με κάθε νόμιμο τρόπο.
7. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν), αποδεικτικά προηγούμενης ερευνητικής δραστηριότητας ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών:
8. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία των Δ.Π.Μ.Σ. (στο Ισόγειο) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη. Τηλ.:2310 891-531, e-mail: mesecr@uom.gr ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Mεταπτυχιακού Προγράμματος στη διεύθυνση http://www.maecon.uom.gr. Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι Δευτέρα-Παρασκευή 10:30-16:30.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ στην Οικονομική Επιστήμη
Ευτύχιος Σαρτζετάκης
Καθηγητής

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 2016-2017

07/09/2016

Μπορείτε να βρείτε τη κατάσταση με τους επιτυχόντες στο Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη 2016-2017 εδώ.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από Πέμπτη 8/9 έως Παρασκευή 9/9 ώρες 10.30-16.30 και τη Δευτέρα 12/9 ώρες 10.30-14.00 στη Γραμματεία του Προγράμματος στο Ισόγειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

25/01/2016

Η παρουσίαση των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27/1 στις 17.00 ως εξής:
Κατεύθυνση : Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική

17.00-17.15      Ανάλυση Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου           Διδάσκουσα κ. Κύρτσου
17.15-17.30      Διεθνής Χρηματοδότηση                                            Διδάσκων κ. Σιώκης

Κατεύθυνση: Οικονομική Θεωρία και Πολιτική

17.30-17.45      Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ                                     Διδάσκων κ. Κωνσταντάτος
17.45-18.00      Βιομηχανική Οργάνωση                                           Διδάσκων κ. Κωνσταντάτος

Μαθήματα Επιλογής

18.00-18.15       Οικονομετρία ΙΙ                                                        Διδάσκων κ. Παναγιωτίδης
18.15-18.30       Οικονομική του Περιβάλλοντος                           Διδάσκων κ. Σαρτζετάκης.